Обществени консултации

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

 

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното развитие на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България.

 

Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации.

Докладът е израз на ангажираността на българското правителство по изпълнението на политиката по равнопоставеност и е резултат от дейността на всички заинтересовани страни в т.ч. всички членове на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС.

Целта на доклада е да представи, както развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2017 г. в страната ни, така и да отрази постигнатите резултати.

В Доклада е поставен фокус върху пет основни приоритетни области: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

 

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете и върху подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

 

 

 


Дата на откриване: 8.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юли 2018 г. 21:39:23 ч.
ivanmihalev

Някои коментари

Заглавие на Доклада - "ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г." - Равнопоставеност на един субект сама за себе си не съществува.Когато се говори за равнопоставеност, винаги се извършва сравнение МЕЖДУ два обекта или субекта. В конкретния случай, правим сравнение МЕЖДУ жени и мъже. По тази причина наименованието на доклада следва да е "Доклад за равнопоставеността МЕЖДУ жените и мъжете в РЕПУБЛИКА България за 2017 г.".

И защо жените са посочени първи, а не мъжете? Аз, като лице от мъжки пол, се чувствам дискриминиран с такава подредба. По-правилно би било докладът да е за равнопоставеността МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, каквато терминология се използва на тези места в доклада, където преводача е спазил правилата за официален превод, а не е проявил "творчество". Така Докладът ще обхване и тези лица, който по една или друга причина не могат да бъдат причислени нито към женски, нито към мъжки пол (в биологията се използва термина "хермафродит", въпреки, че в случая за хора не ми допада).

Мото на Доклад - Няма ли някой достоен българин, който да бъде цитиран? Или поне европеец?

Раздел "Въведение", изречение първо - "... равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки ..." - Дефиницията на "gender equality"  включва текста "равни права, задължения и възможности". Защо ограничавате възможностите само до тези за реализация и преодоляване на пречки?

Пак там, абзац 3 - "Постигането на равенство между половете ..." - Този текст кореспондира с предложението ми за промяна наименованието на доклада.

Пак там, абзац 7 - "Индекса за равнопоставеността на жените и мъжете на Европейския институт за равенство между половете, ..." - Предполагам имате предвид Gender Equality Index. Защо подменяте оригиналния термин "gender" в наименованието на индекса с "на жените и мъжете", а в името на института използвате "пол"? Погледнете и на стр. 22 как сте превели наименованието на Индекса.

Раздел "ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ, 1. Държавната политика по равнопоставеност на между жените и мъжете на национално ниво", абзац 1 - Текста "... интегриран подход (т. н. джендър мейнстрийминг) ..." - В речника на Европейския институт за равенство между половете се използва термина систематичен, а не интегриран, което е нещо по-различно.

Пак там, абзац 11, дефис 2 "Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите;" - Пак използвате термина "пол", в следващия дефис "жените и мъжете", след това пак "пол". Изберете едното и ползвайте него. Предлагам Ви да използвате "пол" (gender), както е в различните документи на английски.

Пак там, абзац 11, дефис 3 - Тук се използва "равенство МЕЖДУ жените и мъжете", което е в подкрепа на първото ми предложение за използване на "МЕЖДУ".

Пак там, стр. 9 - Посочвате, че "Във връзка с произтичащите ангажименти на Министерството на труда и социалната политика от последващата ратификация от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие ..." (т.нар. Истанбулска конвенция) - За коя точно Истанбулска конвенция пишете в доклад за 2017 г.? Ако този документ бъде ратифицирана през 2018 г., пишете за него в следващия доклад. За какви ангажименти става въпрос? Нали навсякъде по медиите се тръбеше, че ратифицирането на Конвенцията нямаше да е свързано с поемане на ангажименти, промени в законодателство и т. н. Което всъщност знам, че не е вярно, поне ако не четем различни конвенции в оригинал, а не в превод. Освен това, искате да кажете, че без да е ратифицирана Конвенцията, т. е. без правно основание, вече се харчат пари за прилагането й?

Пак там, следващия абзац - Има някакъв пропуск в началото на изречението.

Пак там, продължение на изречението - Пак се позовавате на Истанбулската конвенция, който за българския правен мир не съществува.

Следващия абзац - "... произтичащи от ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, ..." - Пак намесвате Истанбулската конвенция. Ако България не я ратифицира, как ще оправдаете целия труд, заплати и други финансови средства, които ще сте изхарчили?

01 юли 2018 г. 21:40:50 ч.
ivanmihalev

Продължение на Някои коментари

Стр. 15, абзац 2 - "През 2017 г. Министерство на отбраната (МО) постави акцент върху успешното приключване на председателството на България на Комитета на НАТО по равнопоставеността (NATO Committee on Gender Perspectives - NCGP), съгласно изискванията на Алианса." - Как пък успяхте да преведете "perspectives" като "равнопоставеност"? Искайте си парите от преводача. С подмяната на терминологията измествате фокуса на третираната от текста тематика. С такива фриволни преводи може да преведете "помилване" като "смъртно наказание", или обратно.

Стр. 16, подраздел "Комисията по равнопоставеността на жените и мъжете към Съвета на Европа" - "Комисията по равнопоставеност между половете (Gender Equality Commission – GEC/Комисията) на Съвета на Европа  е създадена в рамките на Програмата на СЕ по равенство между половете от 2012 г. ..." - Тук вече използвате израза "равнопоставеност между половете", което напълно съвпада с предложението ми за наименованието на настоящия Доклад.

Стр. 35 - В текста за дейността на КЗД "Като примери за добра практика с оглед насърчаването на равнопоставеността на мъжете и жените в гореспоменатите приоритетни области можем да посочим следните решения постановени през 2017 г.:" и по-нататък, като примери се посочват решения, свързани само с дискриминация спрямо жени. Докладът е за равенството между "жените и мъжете". Няма ли да посочите поне едно решение за дискриминация спрямо мъж? Така насаждате мнение, че в България дискриминирани са само жените, което абсолютно не е вярно.

По отношение Решение №254 от 17.07.2017 г. на КЗД - Това по-добре го махнете. Ако това се беше случило в някоя друга европейска държава, сигурно щеше да има хора в затвора, а глобата щеше да се измерва в десетки или стотици хиляди евро, а не в 1250 лв. В ЕС или няма да ни повярват или ще ни се смеят, а още по зле ще е, ако Европейския съд по правата на човека се самосезира и осъди България за тази "подигравка" с жената.

По отношение Решение №157 от 12.05.2017 г. на КЗД, изречение 1 - "... която твърди била лишена ... " - може би сте имали предвид "... която твърди, ЧЕ Е била лишена ... "

Пак там, изречение 3 - "КЗД постановява, че с бездействието си да повиши във военно звание и чин жалбоподателката, Министерството на отбраната и въоръжените сили на България е извършило пряка дискриминация по признаците „образование“ и „обществено положение“." - Първо, няма " Министерство на отбраната и въоръжените сили на България". Има "Министерство на отбраната". Второ, няма "въоръжени сили на България", а има "въоръжени сили на Република България". Трето, с това си решение КЗД показва, че не познава Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Там подробно е посочено как се присвоява офицерско звание. Министерството на отбраната чрез длъжностните си лица е изпълнило Закона, който е приет от Народното събрание. Така че КЗД няма как да твърди, че изпълнението на закон е дискриминация. Без да съм запознат в подробности със случая, със 100%-ва увереност твърдя, че няма законен начин, на ефрейторката да бъде присвоено офицерско звание, освен ако няма обявен специален конкурс (какъвто в случая няма), по който тя да кандидатства. Това е по-скоро пример за некомпетентно решение от страна на КЗД, отколкото положителен пример. Текстът по-добре да отпадне. В личен план, не оправдавам отношението на двете посочени лица спрямо ефрейторката, но видно от решението на КЗД, това не е било обект на разглеждане.

01 юли 2018 г. 21:41:34 ч.
ivanmihalev

Продължение 2 на Някои коментари

По отношение Решение №98 от 06.03. 2017 на КЗД - В изречение 3-то се упоменава набирането на съдебни заседатели. Интересно е, че КЗД не споменава нищо за дискриминацията по възраст при набирането на съдебни заседатели. Максималната възраст не е свързана с някакъв обективен критерий, но съществува като ограничителен такъв.

Пак там, изречение 6-то - " КЗД установява дискриминация и налага глоба на председателя на Софиийски районен съд." - От начина на излагане не става много ясно, че КЗД установява дискриминация по повод "мълчаливия отказ" на председателя, а не за отказа на съдията да допусне жалбоподателката до заседания. Иначе може би е пропуск на закона да ограничи хора с увредени над определена степен зрение или слух, да бъдат определяни за съдебни заседатели. Ако в съда се представят доказателства като видеофилми, снимки и др., как незрящо лице ще прецени обективно такива доказателства? Същото е и с аудиозаписи, по отношение на лица с увреден слух. Как незрящо лице ще е сигурно, че подписва истински документ? Какъв отговор ще чуе лице с увреден слух от подсъдимия, на въпроса "Признавате ли се за виновен?"? "Да" или "Не"? И т. н., но това е друга тема. Според мен случаят не е много подходящ, защото не е свързан с пола, а със физиологичното състояние на потърпевшата. Почти 100% съм сигурен, че срещу незрящ мъж щеше да се упражни същата дискриминация.

Стр. 41, абзац 1 - "Разликата в заплащането на жените и мъжете представлява разликата в заплащането, което жените и мъжете получават, изчислена въз основа на средната разлика в брутното почасово възнаграждение на всички работници и служители." - Така написано се подразбира, че от брутното почасово възнаграждение на всички жени в дадена икономическа област  се изважда брутното почасово възнаграждение на всички мъже, след което резултата се дели на общото почасово възнаграждение и се умножава по 100, за да стане в %. Очевидно обаче се изважда възнаграждението на мъжете от това на жените. Поради това би следвало да се изписва "разлика в заплащането на мъжете и жените". По-добре да се използва терминологията от третия абзац - "... разликите в заплащането по пол ..."

Стр. 41, абзац 4 - "В сферата на Хуманното здравеопазване и социалната работа е отчетен най-висок процент на разликата в заплащането – 30,2%, а най-нисък в административните и спомагателните дейности – (- 24,6%)." - По отношение най-ниския процент на разликата - той всъщност си е доста висок, само, че тук дискриминацията е спрямо мъжете. Очевидно обаче този факт не пасва на общия дух на доклада и затова не се представя като пример за дискриминация срещу мъже, а се "замазва" като нещо незначително. Защо не наричате този факт с истинското му име - дискриминация спрямо лицата от мъжки пол.

06 юли 2018 г. 23:49:42 ч.
Димитър

Практика на КЗД във връзка със защитен признак "пол" по отношение на "полова идентичност"

Проекто-докладът съдържа следното твърдение:"Прегледът на практиката на Комисията за защита от дискриминация във връзка със защитения признак "пол" сочи, че органът за равнопоставеност на Република България прилага съдебната практика на Съда на Европейския съюз, съгласно, която определението на защитения признак "пол" включва и половата идентичност."Изречението изиска корекция и уточнение по следните причини:

 

 1. В архива на Съда на Европейския съюз в Люксембург (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf ) на ключова дума gender identity (полова идентичност) излизат точно три дела. В нито едно от тях не се установява цитираната практика.

 2. В Handbook on European non-discrimination law (2018) на Европейската агенция по основни права (FRA) е обяснена степента на включване на gender identity (полова идентичност) в европейското законодателство (http://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-law-non-discrimination, стр. 172):

  Under EU law, gender identity is protected to a limited extent under the protected ground of sex. It covers individuals who intend to undergo or have undergone gender reassignment surgery.

  • It should be stressed, however, that under EU non-discrimination law, currently there is no specific provision for protection against discrimination on grounds of a person’s gender identity or gender expression.
  • the non-discrimination ground of gender identity is only partly covered by the principle of equal treatment for men and women.
  • Therefore, the ground of sex as construed under EU law currently protects gender identity only in a narrow sense​​
 3. Българската съдебна практика е специфична и е дефинирана в Решение № 205/05.01.2017 г на ВКС. (https://www.challengingthelaw.com/wp-content/uploads/2011/12/Reshenie-transeksualnost-2017.pdf)

   

Във връзка с горните аргументи, предлагам изречението да бъде редактирано както следва:"Прегледът на практиката на Комисията за защита от дискриминация във връзка със защитения признак "пол" сочи, че органът за равнопоставеност на Република България прилага съдебната практика на Съда на Европейския съюз, съгласно, която определението на защитения признак "пол" включва в тесен смисъл и половата идентичност и се отнася само до лица, които възнамеряват да се подложат или са се подложили на операция за смяна на пола."