Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

В проекта е уточнено, че таксите за аеронавигационно обслужване представляват доставка с непрекъснато изпълнение данъчното събитие, за която възниква на 25-то число от календарния месец, следващ календарния месец, през който услугите са предоставени. Съгласно законовите разпоредби нулевата ставка на данъка е приложима само, когато авиационният оператор, извършва предимно международни рейсове. Когато авиационни оператори, не отговарят на това условие, то ще се прилага основната данъчна ставка 20 на сто. Предвид това в проекта са посочени критериите за преценка, съгласно които един оператор ще се счита, че отговаря на условието да „извършва, предимно международни рейсове”. Основният критерии е приходите от продажбите му (независимо дали тези приходи са от превоз на пътници, товари или от оказани специални авиационни работи) по международни маршрути да превишават с най-малко 20% приходите от вътрешни маршрути. Операторите отговарящи на това условие ще подават декларация през месец ноември на текущата година в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
Направени са промени и по отношение документирането на доставки на/във връзка с плавателни съдове с цел преодоляване на практическите трудности, които бизнесът среща при набавяне на някои от документите, изискуеми при прилагане на нулева ставка на данъка. Промените са съобразени с предложенията на „Параходство Български морски флот”. Има и промени, които целят прецизиране на разпоредбите с оглед еднозначното им прилагане.


Дата на откриване: 6.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари