Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча промени са свързани основно с подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и ловностопанските райони на оградени площи, уеднаквяване правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов, намаляване на сроковете за групов лов. Предвижда се разработване на Стратегия за развитие на ловното стопанство.

  Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите

  Email:

 viteva@iag.bg; iag@iag.bg

 


Дата на откриване: 8.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юли 2018 г. 10:45:50 ч.
lrsmidzur73

чл.55

чл.55   Забранява се груповото ловуване на дива свиня в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично .

  Позиция - не сме съгласни с така предложения нов чл 55 и предлагаме същия да отпадне 

  Поради опастността от наближаващата АЧС такава забрана е необоснована 

04 юли 2018 г. 10:48:54 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 1 Чл. 4 (4)

Позиция: Предложение за нов текст :

§ 1. Чл. 4 (4) При провеждане на държавнта политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от сдружението по чл. 31, ал. 2

 

04 юли 2018 г. 10:54:46 ч.
nlrs

Становище НЛРС - СЛРБ - част 1

С Т А Н О В И Щ Е

 

От:  Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“

 

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Националното ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ e пряко заинтересовано от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, публикуван на Портала за обществени обсъждания на Министерски съвет.

С настоящето становище изразяваме нашето НЕСЪГЛАСИЕ със следните текстове, като правим предложение за нов текст или отпадане на предложения, както следва:

 

§ 1. Чл. 4 (4) При провеждане на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.

Позиция: Предлагаме следния изменен текст:

Чл.4(4) При провеждане на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от сдружението по чл.31, ал.2.

Мотиви:

Предложеният текст в Законопроекта изключва  участието на Националната ловна организация от процеса  на определяне на политиката в ловното стопанство.

Националното ловно сдружение трябва да бъде признато като официален партньор на държавата при определяне и провеждане на държавната политика в ловното стопанство. Това е организацията, която обединява ловни сдружения, стопанисващи 80% от ловностопанските райони на страната, в които членуват близо 90% от ловците, имащи право на лов на територията на страната, сдружения със сходни и единни виждания и позиции по основните насоки и приоритети на развитието на ловнoто стопанство.

 

§ 2. Чл.7. (4) Площта на ловностопанските райони зависи от основния вид дивеч и се определя при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона. В землището на едно населено място - село, не се обособява повече от един ловностопански район. В случай, че в землището на няколко населени места е обособен един ловностопански район, в землището на всяко от населените места може да се обособи отделен ловностопански район по реда на ал. 8, т. 2.

Позиция: Не подкрепяме така предложените промени! Предложеният нов текст в ал. 4 следва да отпадне!

Мотиви:

Предложения текст създава възможност за раздробяване на по - големите ловностопански райони в страната, на по-малки такива. Той противоречи както  на популационния принцип, който е водещ  в Закона, така и на заложените законови изисквания за ловна площ, защото ал. 8, т. 2 аргументира и определя начина, по който се изграждат границите на държавните ловно-стопански райони и дивечовъдните участъци, a не ловностопанките райони на сдруженията. Това е лобистки текст, който дава възможност да се обособи самостоятелен ловно-стопански район, като се отнемат част от територията на ловната дружина, без да се спазват изискванията посочени в ППЗЛОД;

04 юли 2018 г. 10:55:26 ч.
lrsmidzur73

В приложение 4 към чл 54 ал 1

Изравняването на сроковете по т 3.2 и т.3.3  е принципно решение , което е съобразено с биологичните особености на вида 

04 юли 2018 г. 10:56:10 ч.
nlrs

Становище на НЛРС - СЛРБ - част 2

§ 16. Чл. 43 (2) Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов, преследването, задържането, улавянето, нараняването и убиването на дивеч с кучета.

Позиция: Подкрепяме текста, но с  допълнение:

Чл. 43(2) Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов, преследването, задържането, улавянето, нараняването и убиването на дивеч с кучета. Обучението на ловни кучета птичари в дребнодивечовите местообитания не се счита за ловуване.

Мотиви:

С предложения текст в Законопроекта се цели прекратяване на бракониерските практики за ловуване с глутници кучета, без огнестрелно оръжие. Но този текст може да засегне обучението (разходката) на кучета - птичари в дребнодивечовите местообитания преди втората събота на август.

 

 

§ 19. Чл. 55 Забранява се групово ловуване на дива свиня в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага при провеждане на организиран ловен туризъм.”

Позиция: Не сме съгласни с така предложения нов чл. 55 и предлагаме същия да отпадне.

Мотиви:

Предвид опасността от АЧС и факта, че 95% от реализирания отстрел на дива свиня е по линия на груповото ловуване, така предложената забрана е необоснована. Също така е принципно неиздържана, тъй като ограничава правата само на част от  българските ловци, като изключва от забраната тези ловуващи по линия на организирания ловен туризъм.

04 юли 2018 г. 10:57:16 ч.
nlrs

Становище на НЛРС - СЛРБ - част 3

§ 20. Чл. 56 (5) При ловуване могат да се използват ловни кучета. При групово ловуване на дива свиня се разрешава да се използват до 6 ловни кучета, включително кучета за откриване на ранен дивеч. Породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Позиция: Не сме съгласни с така предложените промени  в чл.56 (5) и предлагаме следния изменен  текст:

Чл.56(5) При ловуване могат да се използват ловни кучета. Породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Мотиви:

Смятаме за необосновано намаляването на броя на използваните ловни кучета при групово ловуване на дива свиня и тъй като този брой зависи от множество фактори, един от които характеристиките на ловностопанския район, категорично изразяваме позицията, че каквото и да е ограничаване в броя на използваните ловни кучета е необосновано.

Чл.56 (9) При улов на дива свиня се забранява използването на преносими и стационарни капани, които не са в оградени площи.

Позиция: Подкрепяме забраната, но предлагаме следното изменение и  допълнение на  текста:

Чл.56 (9) т.1 При улов на дива свиня се забранява изграждането, поставянето и използването на преносими и стационарни капани, които не са в оградени площи, както и на такива разположени по външните оградни стени на оградени площи.

т.2 Редът и условията за улов на дива свиня в оградените територии се определят с правилника за прилагане на закона.

Мотиви:

По отношение забраната за използване на преносими и стационарни капани извън оградени площи подкрепяме чл.56 (9), но предлагаме допълнение на текста, с което ще се даде възможност в ППЗЛОД да се опишат конструктивно съоръженията и тяхното местоположение в оградата, така че да се избегне каквато и да е възможност същите да се разполагат на границата на самата ограда или тяхната конструкция да дава каквато и да е възможност за улов на дива свиня извън оградената територия.

 

04 юли 2018 г. 10:58:01 ч.
nlrs

Становище НЛРС - СЛРБ - част 4

§ 28. чл. 81(5) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча от пожари, се заплащат от извършителя.

Позиция: Подкрепяме, но предлагаме следния изменен  текст:

Чл. 81(5) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча от пожари, се заплащат от ползвателя на земеделската земя.

Мотиви:

Попълва се празнина в закона по отношение на щети нанесени от пожари, но доказването на извършителя е трудно. Щетите следва да се изплащат от земеделския производител/ ползвател, така както е залегнало и в Закона за опазване на земеделските земи.

 

§ 32. чл. 83 п (2) Който  наруши забраната по чл. 56, ал. 9, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.

Позиция: Предлагаме завишаване на санкцията, както следва:

Чл.83 п (2) Който  наруши забраната по чл. 56, ал. 9, се наказва с глоба от 5000 до 10000 лв., съответно имуществена санкция от 10000 до 30000 лв.

Мотиви:

Глобите за нарушенията на забрани по Закона трябват  да са с възпиращ размер.

 

§ 33 Чл. 84 (2) Който ловува в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства, лицето се наказва с глоба от 100 до 800 лв.

Позиция: Предлагаме редакция на текста и завишаване на санкцията:

Чл.84 (2) Който ловува в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

Мотиви:

Глобите за нарушенията на забрани по Закона трябват  да са с възпиращ размер.

 

§ 37 Чл. 91а. Собствениците на пастирски кучета без спъвачки извън населени места се наказват с глоба от 50 до 100 лв.

Позиция: Предлагаме завишаване на санкцията:

Чл. 91а. Собствениците на пастирски кучета без спъвачки извън населени места се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.

Мотиви:

Глобите за нарушенията на забрани по Закона трябват  да са с възпиращ размер.

04 юли 2018 г. 10:59:23 ч.
nlrs

Становище НЛРС - СЛРБ - част 5

§ 41 Чл. 95в. (1) При неизпълнение на договорните задължения по чл. 36, ал. 3 от ловното сдружение или при констатирани инциденти по време на ловни излети, директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство по предложение на комисията по ловно стопанство или на управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30 със заповед забранява ползването на дивеча в съответния ловностопански район за срок до една година.

(2) Заповедта се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

(4) Неизпълнението на задълженията по ал. 1 е основание за прекратяване на договора за управление на директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Позиция: Не подкрепяме чл.95в и предлагаме същия да отпадне!

Мотиви:

Така предложените текстове нямат място в закона.  Текста в ал.1 е обект на договор между ловното сдружение и държавното предприятие. Самият подход в ал.2 и ал.3, че една заповед, въпреки че има правото да бъде обжалвана не  спира нейното изпълнение с обжалването й, на практика е лишаване от правосъдие. А текста в ал.4 е елемент  на вътрешно нормативен документ. С предложените текстове в чл.95в се създава  основание за забрана на лова в ловностопански район, освен при наличие на неизпълнение на договора за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча сключен между ДГС и ЛРС и при констатирани инциденти по време на ловни излети, което създава условия за упражняване на натиск върху ловните сдружения от страна на ДГС и ДЛС. По същия начин ал.4 пък създава условия за  натиск върху директорите на ДГС и ДЛС от по-висшестоящи лица.

 

 

§ 43 т.34 „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стада или единични домашни животни извън населените места.

Позиция: Предлагаме следния изменен и допълнен  текст: т.34 „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стада от домашни животни извън населените места, с поставени спъвачки, по ред и условия определени в ППЗЛОД, и с регистрация по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Мотиви:

Така предложения текст изключва възможността за установяване на това кои от използваните кучета от съответния пастир са негови и съответно се изключва възможността за налагане на санкции. Пастирските кучета  трябва задължително да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел тяхната идентификация и да бъдат с поставени спъвачки, за да не обезпокояват дивеча.

 

04 юли 2018 г. 11:00:09 ч.
nlrs

Становище НЛРС - СЛРБ - част 6

§ 44. В Приложение № 4 към чл.54, ал.1

Позиция: Предлагаме да се изравнят сроковете за ловуване в т. 3.2 и т. 3.3 (в оградени площи и открити територии), както и да отпадне добавеният текст в  т.3.3 а) „или в оградени площи“

Мотиви:

Изравняването на сроковете по т. 3.2. и т. 3.3 е принципно решение, което е съобразено с биологичните особености на вида. Настояваме да отпадне  груповото ловуване в оградени площи с мотивите, че базата за интензивно стопанисване сама произвежда дивеча, който се ловува, а в оградените площи този дивеч се внася от вън  и не е ясно по какъв начин се внася и по какъв начин се контролира. С отпадането на тази възможност ще се обезмисли и улавянето на живи диви свине от свободни територии.

 

§ 45. Ловните дружини, които до влизането в сила на този закон са учредили ловно сдружение без да имат общи граници помежду си, може да останат в състава на същото сдружение или да преминат в ловно сдружение, с което имат общи граници.

Позиция: Не подокрепяме така предложения § 45. и предлагаме същия да отпадне.

Мотиви:

Този текст противоречи  и обезмисля предложената промяна в§12 чл. 30 от Законопроекта, като с него се предоставя възможност на отделни сдружения да не  спазват основополагащия  принцип в ЗЛОД -  дивеча да се стопанисва на популационен принцип.

 

§ 51. В Закона за рибарството и аквакултурите се правят следните изменения и допълнения:

1.       В  чл. 32 се създава нова ал.(6) Министърът на земеделието, храните и горите със заповедта по ал. 3 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителският риболов.”

Позиция:Не сме съгласни с тази разпоредба, която необосновано нарушава правата на любителите риболовци.

Мотиви:

          Необосновано се ограничава достъпа до водоеми на любители риболовци, с което се нарушават техните права.

04 юли 2018 г. 11:01:21 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 2. Чл.7. (4)

                  Не подкрепяме така направените промени! Предложеният нов текст в ал. 4 следва да отпадне!

                 Предложения текст дава възможност за радробяване на по- големите ловностопански райони в страната, на по- малки такива. Той противоречи както на популационния принцип заложен в закона, така и на заложените законови изисквания за ловна площ, защото ал. 8, т. 2 аргументира и определя начина , по който се изграждат границите на държавните ловно-стопански райони и дивечовъдните участъци, а не ловностопанските райони на сдруженията. Това е лобистки текст, който дава възможност да се обособи самостоятелен ловно-стопански район, като се отнемат част от територията на ловната дружина, без да се спазват изискванията посочени в ППЗЛОД.

04 юли 2018 г. 11:01:30 ч.
nlrs

Становище НЛРС - СЛРБ - част 7

Предлагаме, в  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, да бъдат включени и следните допълнителни текстове:

В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Средствата от годишната вноска за стопанисване постъпват в отделна разплащателна сметка към ловното сдружение по чл. 30 и се разходват за осъществяване на дейностите по чл. 37, ал. 1 “

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „събиране и“ се добавя „начина на“

Мотиви:

Постъпването на пълния размер на годишната  вноската за стопанисване по сметка на стопанисващия дивеча – съответното ловно сдружение ще даде възможност за финансиране на недофинасираните дейности, а също така е и принципно решение от гледна точка на специфичното предназначение на тези средства, които се заплащат от ловеца. По този начин цялата сума събирана по силата на чл.37 а ще бъде използвана по предназначение за осъществяване на дейностите по стопанисване на дивеча, регламентирани в чл.37, ал.1. Вноската стопанисване е целева вноска и превеждането на 30% от нея към бюджета на съответното държавно ведомство, съгласно действащия закон, ѝ придава характеристика на данък и създава условия за използването ѝ не по предназначение.

В чл.54 (1) се правят следните  допълнения:

  1. след думите „В зависимост от“ се добавя:“ биологичното развитие на дивеча, щетите нанесени от него и“;
  2. след думите „със заповед може да“ се добавя: „променя сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси,“

Мотиви:

Предвид факта, че 95% от реализирания отстрел на дива свиня става по линия на груповото ловуване, което е разрешено от закона между 1 октомври и втората неделя на месец януари, както и минималния дял на индивидулатото ловуване, което само по себе си няма да доведе до намаляване на плътността на дива свиня на територията на страната, като мярка срещу  Африканска чума по свинете, смятаме, че разширяване на правомощията на министъра в тази част са наложителни.

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗЛОД се създават нови параграфи със следните текстове:

§. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон границите на всички ловностопанските райони по чл.7, ал.5, т.1, следва да се приведат в съответствие с изискванията на чл.7, ал.6.

Мотиви:

Посочването на срок в закона е гаранция за изпълнението на заложените постановки в него и пресича възможността същите да се отлагат необосновано и неограничено  във времето.

§.В Закона за ветеринаромедицинската дейност се правят следните изменения и допълнения:

  1. в чл. 175, ал. 2 се добавя нова т. 7 „ловни кучета“.

Мотиви:

Ловните кучета са работни кучета, специално обучени, които се използват за намиране на жив и отстрелян дивеч, като последното  е изключително важно предвид опасността от разпространението на Африканска чума по свинете и дриги заболявания по дивите животни. Броят на ловните кучета не е толкова голям, че събираните местни такси да са от значение за общинските бюджети. Нещо повече –  размера на приходите от тази такса не надвишава, а в много случай е по – ниска от размера на разходите по контрола и събирането ѝ.

04 юли 2018 г. 11:07:22 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 16. Чл. 43. (2)

Подкрепяме текста, но с  допълнение:

Чл. 43(2) Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов, преследването, задържането, улавянето, нараняването и убиването на дивеч с кучета. Обучението на ловни кучета птичари в дребнодивечовите местообитания не се счита за ловуване.

 

С предложения текст в Законопроекта се цели прекратяване на бракониерските практики за ловуване с глутници кучета, без огнестрелно оръжие. Но този текст може да засегне обучението (разходката) на кучета - птичари в дребнодивечовите местообитания преди втората събота на август.

04 юли 2018 г. 11:09:47 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 19. Чл. 55

 Не сме съгласни с така предложения нов чл. 55 и предлагаме същия да отпадне.

 

Предвид опасността от АЧС и факта, че 95% от реализирания отстрел на дива свиня е по линия на груповото ловуване, така предложената забрана е необоснована. Също така е принципно неиздържана, тъй като ограничава правата само на част от  българските ловци, като изключва от забраната тези ловуващи по линия на организирания ловен туризъм.

04 юли 2018 г. 11:12:54 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 20. Чл. 56 (5)

Не сме съгласни с така предложените промени  в чл.56 (5) и предлагаме следния изменен  текст:

Чл.56(5) При ловуване могат да се използват ловни кучета. Породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Смятаме за необосновано намаляването на броя на използваните ловни кучета при групово ловуване на дива свиня и тъй като този брой зависи от множество фактори, един от които характеристиките на ловностопанския район, категорично изразяваме позицията, че каквото и да е ограничаване в броя на използваните ловни кучета е необосновано.

04 юли 2018 г. 11:20:23 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 20. Чл.56 (9)

 Подкрепяме забраната, но предлагаме следното изменение и  допълнение на  текста:

Чл.56 (9) т.1 При улов на дива свиня се забранява изграждането, поставянето и използването на преносими и стационарни капани, които не са в оградени площи, както и на такива разположени по външните оградни стени на оградени площи.

т.2 Редът и условията за улов на дива свиня в оградените територии се определят с правилника за прилагане на закона.

 

По отношение забраната за използване на преносими и стационарни капани извън оградени площи подкрепяме чл.56 (9), но предлагаме допълнение на текста, с което ще се даде възможност в ППЗЛОД да се опишат конструктивно съоръженията и тяхното местоположение в оградата, така че да се избегне каквато и да е възможност същите да се разполагат на границата на самата ограда или тяхната конструкция да дава каквато и да е възможност за улов на дива свиня извън оградената територия.

 

04 юли 2018 г. 11:23:57 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 22. Чл. 65. (2)

Подкрепяме така направените промени !

04 юли 2018 г. 11:27:51 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 28. чл. 81(5)

 Подкрепяме, но предлагаме следния изменен  текст:

Чл. 81(5) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча от пожари, се заплащат от ползвателя на земеделската земя.

 

Попълва се празнина в закона по отношение на щети нанесени от пожари, но доказването на извършителя е трудно. Щетите следва да се изплащат от земеделския производител/ ползвател, така както е залегнало и в Закона за опазване на земеделските земи.

04 юли 2018 г. 11:33:19 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 32. чл. 83 (2)

Предлагаме завишаване на санкцията, както следва:

Чл.83 п (2) Който  наруши забраната по чл. 56, ал. 9, се наказва с глоба от 5000 до 10000 лв., съответно имуществена санкция от 10000 до 30000 лв.

 

Глобите за нарушенията на забрани по Закона трябват  да са с възпиращ размер.

04 юли 2018 г. 11:34:49 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 33 Чл. 84 (2)

Предлагаме редакция на текста и завишаване на санкцията:

Чл.84 (2) Който ловува в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

 

Глобите за нарушенията на забрани по Закона трябват  да са с възпиращ размер.

04 юли 2018 г. 11:36:15 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 37 Чл. 91а.

 Предлагаме завишаване на санкцията:

Чл. 91а. Собствениците на пастирски кучета без спъвачки извън населени места се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.

 

Глобите за нарушенията на забрани по Закона трябват  да са с възпиращ размер.

04 юли 2018 г. 11:40:15 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 43 т.34

 Предлагаме следния изменен и допълнен  текст: т.34 „Пастирски кучета” са  кучета, които придружават стада от домашни животни извън населените места, с поставени спъвачки, по ред и условия определени в ППЗЛОД, и с регистрация по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Така предложения текст изключва възможността за установяване на това кои от използваните кучета от съответния пастир са негови и съответно се изключва възможността за налагане на санкции. Пастирските кучета  трябва задължително да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел тяхната идентификация и да бъдат с поставени спъвачки, за да не обезпокояват дивеча.

04 юли 2018 г. 11:42:49 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 44. В Приложение № 4 към чл.54, ал.1

Предлагаме да се изравнят сроковете за ловуване в т. 3.2 и т. 3.3 (в оградени площи и открити територии), както и да отпадне добавеният текст в  т.3.3 а) „или в оградени площи“

 

Изравняването на сроковете по т. 3.2. и т. 3.3 е принципно решение, което е съобразено с биологичните особености на вида. Настояваме да отпадне  груповото ловуване в оградени площи с мотивите, че базата за интензивно стопанисване сама произвежда дивеча, който се ловува, а в оградените площи този дивеч се внася от вън  и не е ясно по какъв начин се внася и по какъв начин се контролира. С отпадането на тази възможност ще се обезмисли и улавянето на живи диви свине от свободни територии.

04 юли 2018 г. 11:44:05 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 45.

 Не подокрепяме така предложения § 45. и предлагаме същия да отпадне.

 

Този текст противоречи  и обезмисля предложената промяна в§12 чл. 30 от Законопроекта, като с него се предоставя възможност на отделни сдружения да не  спазват основополагащия  принцип в ЗЛОД -  дивеча да се стопанисва на популационен принцип.

04 юли 2018 г. 11:47:01 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

§ 51. В Закона за рибарството и аквакултурите се правят следните изменения и допълнения:

1.       В  чл. 32 се създава нова ал.(6) Министърът на земеделието, храните и горите със заповедта по ал. 3 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителският риболов.”

Не сме съгласни с тази разпоредба, която необосновано нарушава правата на любителите риболовци.

 

          Необосновано се ограничава достъпа до водоеми на любители риболовци, с което се нарушават техните права.

04 юли 2018 г. 13:54:47 ч.
LRD LUBIMEC

ЛРД Любимец

Подкрепяме становището на НЛРС-СЛРБ в промените, които обсъждахме и около които се обединихме на срещата в Хисаря.

05 юли 2018 г. 10:33:36 ч.
lovno_ug

Становище по ЗИД на ЗЛОД

Изцяло подкрепяме становището на НЛРС - СЛРБ публикувано в обществения портал на Министерски съвет!

05 юли 2018 г. 10:43:14 ч.
Ловно-рибарско дружество София-Запад

Становище на ЛРД София-Запад

Изцяло подкрепяме становището на НЛРС-СЛРБ по ЗИД на ЗЛОД, публикувано в обществения портал на Министерски съвет.

05 юли 2018 г. 10:47:09 ч.
лрд Мездра

Становище на Сдружение ЛРД"Мездра - Роман"

Сдружение ЛРД "Мездра - Роман", подкрепя становището на НЛРС - СЛРБ относно промените в ЗЛОД.

05 юли 2018 г. 13:14:50 ч.
ЛРД-Враца

ЛРД-Враца-становище 1

Изцяло подкрепяме становището на НЛРС-СЛРБ относно промените в ЗЛОД

§ 1. чл.4 (4)С това предложение се изключва не само Националната организация от държавната политика в лова, а изобщо се изключват голяма част от ловците.Малко са сдруженията, които могат навреме самостоятелно и адекватно да вземат отношение по проблеми и различните промени, най-често сервирани неочаквано и набързо се вземат решения.Националната организация е най-компетентна да е партньор на държавата при осъществяване на ловната политика.

§ 2 чл.7 (4)Това е пореден опит за раздробяване на районите, което не води до нищо добро.Противоречи на популационния принцип, който е залегнал в Закона - не го подкрепяме!

§ 20 чл.56 (5)Тук по-важното е да се регламентира строго,кои породи кучета могат да се използват.Бройката по-скоро зависи от големината на районите.

05 юли 2018 г. 13:23:37 ч.
lrd1897

Становище на СЛРД Филип Тотю Русе Относно проект за ЗИД на ЗЛОД

Подкрепяме становището на НЛРС, СЛРБ за изменение на ЗИД на ЗЛОД.

05 юли 2018 г. 13:26:07 ч.
ЛРД-Враца

ЛРД-Враца- становище 2

§ 32 чл.83п (2)Подкрепяме по-сериозно завишаване на глобите.

§ 33 чл.84 (2)Смятаме, че тази глоба е твърде малка.

§ 37 чл.91а Глобата е малка.

§ 43 т.34 Пастирските кучета трябва задължително да са със спъвачка.В противен случаи, те са ничии.

§ 44 В Приложение №4 към чл.54 ал.1 Предлагаме да се ловува, като навсякъде сроковете са изравнени.Всичко друго е лобизъм.

§45 Не сме съгласни!Всички ловностопански райони, трабва да отговарят на популационния принцип за стопанисване на дивеча

05 юли 2018 г. 13:33:41 ч.
ЛРД-Враца

ЛРД Враца-становище 3

чл.37а Дивечът е държавна собственост. Годишната такса стопанисване е целева и трябва изцяло да се използва по грижи за дивеча. - Подкрепяме предложението!

В чл.54 (1) Министърът да може да променя сроковете за ловуване, ако има сериозно основание за това. Така ще може да се реагира бързо и адекватно, в случай например, както при опасността АЧС.

05 юли 2018 г. 14:25:25 ч.
СЛР Димитровград

Сдружение на ловците и риболовците Димитровград

Сдружението на ловците и риболовците Димитровград изцяло подкрепя позицията на НЛРС "СЛРБ", изразена тук в обществения портал, по отношение на промените в ЗЛОД

05 юли 2018 г. 16:01:55 ч.
Ловно рибарско дружество Сливен

Ловно рибарско дружество Сливен

Подържаме изцяло становището на Националното ловно-рибарско сдружение публикувано в портала на МС ! 

предлагаме в 

§ 22 чл.65 да отпадне ал.2 (2) Забранява се носенето и използването на патрони, .......... 

мотиви: При лов на дива свиня е разрешен отстрел на хищници, които се отстрелват със съчми с диаметър по-голям от 6 мм.

06 юли 2018 г. 09:27:53 ч.
лрд Мездра

Становище2

Подкрепяме и колегите от Сливен за носенето на друг вид патрони с който се отстрелват хищници!

06 юли 2018 г. 10:40:16 ч.
Ловно Рибарско Сдружение Самоков

ЗИД ЗЛОД

  ..

06 юли 2018 г. 10:52:52 ч.
Ловно Рибарско Сдружение Самоков

СТАНОВИЩЕ НА ЛРС САМОКОВ по ЗИД на ЗЛОД

Ловно Рибарско Сдружение Самоков подкрепя становището на НЛРС СЛРБ по параграфи 1;2;19;20;32;37;41;43;44;45;51, както и предложения по чл.37а и чл. 54(1), и изменение и допълнение в Закона за ветеринарномедицинската дейност чл.175 ал. 2 да се добати т. 7 "ловни кучета"   и изразява самостоятелна позиция по параграф 16 чл.43(2) да се добави думата "глутница" кучета

06 юли 2018 г. 11:44:19 ч.
silna_bg

Становище на Сдружение ЛРД "Сокол" Пловдив

 § 45

Подкрепяме изцяло становището на Министерски съвет, и сме категорично против становището на НЛРС "СЛРБ" по отношение на същия параграф. 

Мотивите за нарушаване на популационния принцип нямат никакво основание поради факта, че той няма нищо общо с територията на няколко дружини или цяло сдружение. Нашите яребици, фазани и зайци, когато стигнат на границата с Пазарджишкото, Първомайското и Асеновградското сдружение не се връщат обратно, което важи и за техния дивеч. Популационният принцип касае ариали, които обхващат много по-големи региони които включват територията на няколко сдружения.

06 юли 2018 г. 12:11:13 ч.
m.manolow

СЛРД"Сокол"гр.Свищов

Сдружение ЛРД "Сокол" гр.Свищов, подкрепя становището на НЛРС-СЛРБ относно промените в ЗЛОД. 

Предлагаме в:  § 44. В Приложение № 4 към чл.54, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

т.3.2 Групов лов на дива свиня - от 01.09 до втората неделя на месец януари.  

Мотиви: Задаващата се заплаха от африканска чума, налага  да се започне по рано отстрел на дива свиня. В сдруженията основната част от отстрела се реализира традиционно чрез групов лов, и чрез него може да се реализират поставените задачи от БАБХ.

от т.23 до т.25 /ловуване на водоплаващ / - от 01 октомври до последния ден на февруари.

Мотиви: Променящите се климатични условия - изтеглящите се студове през февруари, правят този лов невъзможен в сегашните срокове.

 

06 юли 2018 г. 13:35:31 ч.
СЛРД Варна

Публичното обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛОД-част 1

Във връзка с предстоящата промяна на Закона за лова и опазване на дивеча и изразяваме следното становище по отношение на някои от предложените промени:

1. Изменението на чл. 7, ал. 4 от ЗЛОД създава възможност за раздробяване на съществуващите ловностопански район, чрез обособяването на отделени ловностопански райони само в землището на едно населено място по реда, предвиден в ал. 8, т. 2 от закона. Според нас, тази нова законова възможност би създала възможност за безконтролно раздробяване на ловностопанските райони по отделни населени места, което би създало и непреодолими трудности в изпълнението на основната цел на закона – опазването на дивеча, неговото нормално възпроизводство и осъществяването на регламентираната от закона ловна дейност.

На следващо място, считаме, че тази разпоредба не е съобразена нито с особеностите на всеки ловностопански район, нито с броя на населението и възможността да се организира ловна дружинка от достатъчен брой постоянно живеещи в населеното място ловци, които да могат да изпълняват всички функции по опазването на дивеча и неговото възпроизводство.

На последно място, тази възможност би създала и предпоставки за разединяване на ловното движение и би влошило отношенията между ловците от различни населени места, които досега са били обединени в една дружинка, доколкото всеки би имал претенции, че е положил повече усилия за изхранването и отглеждането на дивеча, а ловците от съседното населено място само са се възползвали от това.

         Ето защо, категорично настояваме да се направи обосновано предложение, това изменение на закона да отпадне от законопроекта и да не бъде приемано, тъй като би довело до цялостен разпад на организираното ловно движение в страната.

2.  По отношение на промените, свързани с регламентацията на изменението на границите на ловностопанските райони, предлагаме да се допълни текста на чл. 8, ал. 8, б. б в следния смисъл – „При отрицателно становище на УС на сдружението за промяна на границите, процедурата за изменение на границите да бъде прекратявана и да не се одобрява изменение на границите. Да се добави и второ изречение, че след отказ за изменение на границите, ново искане за изменение е допустимо за разглеждане след изтичане на 3-5 годишен срок от последното искане.

     

06 юли 2018 г. 13:37:03 ч.
СЛРД Варна

Публичното обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛОД - част 2

3. Считаме, че не следва да се приема предложението за изменение на разпоредбата на чл. 23а от закона, като се заличи текста в ал. 1, т. 2 „лицето може да бъде прието за член в ловно сдружение след изтичането на две години, смятано от датата на изключването“. По принцип това ограничение за изключения ловец се отнася само за случаите, когато този ловец е изключен за нарушения на ЗЛОД и Закона за биологичното разнообразие, а не на всички основания. След отпадане на тази разпоредба, би се създала възможността всеки ловец, който е изключен от сдружението за извършено нарушение на цитираните закони, да бъде веднага приет в друго сдружение и да има възможност безнаказано да продължи да извършва нарушения. На практика се обезмисля наказанието „изключване“, след като може веднага след налагането му, ловецът да има възможност да продължи да извършва нарушения.

         Всъщност единствената хипотеза, при която нарушителят ще бъде лишен от възможността да ловува остава хипотезата, когато му е наложено наказание с влязло в сила Наказателно постановление, с което е лишен от право да ловува. След изтичане на срока на наказанието ловецът има право да кандидатства и да бъде приет в същото или друго ловно сдружение.

         Този ред необосновано ограничава възможността на ловното сдружението, като доброволна и самоуправляващата се организация, да предприема реални мерки за изпълнение на основаната си функция, предвидена в Закона за лова и опазване на дивеча и да влияе както върху поведението на ловците, които не спазват закона и ловната етика, така и да изпълнява целите на генералната превенция върху поведението на всички съзнателни ловци, поради което предлагаме да се направи предложение за отпадането на изменението на чл. 23а, ал. 1, т. 2 от законопроекта.

         4. С цел да се гарантира сигурността на участниците в ловните излети, да се допълни предложената промяна на чл. 48, ал. 1 от ЗЛОД, като ловуването с лък и пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да се извършва във всички ловностопански райони само по линията на организирания ловен туризъм.

Използването на лък, евентуално арбалет и пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула при ловуване създава по-висок риск за всички участници в ловния излет, тъй като е безшумно и вероятността за случайно нараняване е много по-висока, отколкото при използването на гладкоцевно ловно оръжие.

06 юли 2018 г. 13:39:44 ч.
СЛРД Варна

Публичното обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛОД - част 3

5. В предложението за изменение на чл. 55, ал. 1 от ЗЛОД се въвежда законова забрана за ловуване на дива свиня в ловностопански район повече от два последователни дни седмично, като според ал. 2 тази забрана е се прилага при провеждане на организиран ловен туризъм. Това ново законово изискване ограничава необосновано броя на дните за ловуване на дива свиня, без да са изложени обосновани доводи за въвеждането на това ограничение. Считаме, че досегашния ред за определяне на разрешените дни за ловуване от Изпълнителния директор на ИАГ в достатъчна степен гарантира изпълнението на закона и не е необходимо ограничаването на правото на лов, чрез изменение на закона, при наличието на действащ от много години и доказал ефективността си механизъм за определяне дните за лов на дива свиня.     

         6. Предлагаме да се направи предложение за отпадане на разпоредбата на чл. 95в от законопроекта или да се прецизира в смисъл, че прекратяването на договор, сключен между държавното горско стопанство и ловно сдружение да става само при констатиране на съществено неизпълнение на договорните задължения от страна на ловното сдружение, което е установено по безспорен начин. Не следва да се създава възможност за прекратяване на договора при възникнали инциденти по време на ловни излети, за които не може да се ангажира отговорността на длъжностните лица на сдружението, на които е възложена организацията на ловните излети, тъй като в този случай те нямат вина и респ. ловните сдружения не следва да търпят неблагоприятните последици от възникването на случайни инциденти.

Освен това, създаването на възможност за едностранно прекратяване на договора за стопанисване на дивеча от страна на държавното горско стопанство само по предложение на комисията по ловно стопанство, чрез издаването на индивидуален административен акт, който подлежи на незабавно изпълнение е нарушение на основни принципи в гражданското законодателство и на договорното начало в отношенията между основните субекти, които отговарят за опазването на дивеча – ловните сдружения и Изпълнителната агенция по горите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

06 юли 2018 г. 13:41:40 ч.
СЛРД Варна

Публичното обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛОД - част 4

В заключение, считаме, че опазването и възпроизвеждането на дивеча следва да бъде приоритет на държавата, която чрез всички държавни органи да способства развитието и опазването на дивечовите записи. Освен това, считаме за задължение на държавата, чрез законодателната и изпълнителната власт, да създаде адекватна законова рамка за ефективна борба с бракониерите и неконтролируемото използване на торове и препарати от земеделските производители и достъпа на различни моторни превозни средства в ловностопанските райони и безразборната сеч на горите.

         Националното ловно-рибарско сдружение, като доброволна и самоуправляваща се организация, единствен и легитимен представител на ловците в Република България, е длъжно с всички законови възможности да подпомага държавата в изпълнение на хуманните цели на Закона за лова и опазване на дивеча, чрез предоставяне на обективни и експертни мнения по всички въпроси, касаещи лова и опазването на дивеча и предприемането на ефективни действия за защитата на законните интереси на всички ловци в Република България.    

                                Председател на УС на ЛРД Варна - Колю  Панайотов

06 юли 2018 г. 18:08:36 ч.
СЛР-Попово

Становище на СЛР гр.Попово

  Сдружение на ловците и риболовците в гр.Попово изцяло подкрепя становището на НЛРС-СЛРБ за промени в ЗИД на ЗЛОД публикувано на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

06 юли 2018 г. 21:39:42 ч.
lrs_sokol_harmanli

Становище на СЛРД Сокол - Харманли

Управителния съвет на СЛРД Сокол - Харманли, относно законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛОД, подкрепя позицията на НЛРС-СЛРБ изразена със становището публикувано в обществения портал на МС.

07 юли 2018 г. 20:19:38 ч.
slrdelen

Становище на СЛРД"Елен" град Кюстендил

СЛРД"Елен" гр.Кюстендил подкрепя становището на НЛРС-СЛРБ по ЗИД на ЗЛОД, публикувано в обществения портал на Министерски съвет.