Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Постановление № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн., дв, бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г.)

В съответствие със заложените в План за развитие на въоръжените сили до 2020 година дейности, в Министерството на отбраната беше проведен Преглед на изпълнението на План за развитие на въоръжените сили до 2020 година, имащ за цел да определи необходимостта от реорганизиране на военните формирования през втория етап на действие на плана в съответствие с неговата реализация, ресурсно осигуряване, изпълнението на инвестиционните проекти за модернизация и темповете на освобождаване от излишни имоти, имущества, въоръжения, техника и боеприпаси.
При извършването на прегледа бяха отчетени: динамичния характер на стратегическата среда на сигурност и тенденциите за нейното развитие; поетите политически ангажименти за постепенно увеличаване на разходите за отбрана; планиращите сценарии; необходимите отбранителни способности за гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО, изпълнение на ангажиментите към НАТО и ЕС и принос към националната сигурност в мирно време; измененията в нормативната уредба.
В резултат на извършения преглед на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (План 2020), отчитайки тенденциите в развитието на средата на сигурност, необходимостта от развитие на нови способности в съответствие с пакет Цели за способности 2017, както и извършения анализ и направените изводи от изпълнението на План 2020 през първия му етап се налага реорганизиране на част от военните формирования, както и извършване промяна на някой от планираните мероприятия и сроковете за тяхното изпълнение.
Реализирането на направените предложения за изменение и допълнение на План 2020, ще осигурят изпълнение на ангажиментите на въоръжените сили произтичащи от съществуващите способности и ще създадат условия за ефективно и ефикасно планиране изграждането на способности в съответствие с динамиката на средата на сигурност, националните приоритети, ангажиментите към НАТО и ЕС и ресурсното осигуряване.


Дата на откриване: 8.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари