Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Причините за изготвянето на проекта на наредба са свързани с преодоляване на идентифицирани в хода на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ затруднения и оптимизиране на организацията на работа.

Основните промени са свързани с премахване на задължението да се съставя доклад до изпълнителния директор на агенцията след извършена проверка от лицата, които осъществяват проверки. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юни 2018 г. 15:32:00 ч.
vanyagadzheva

Становища и предложения от д-р Ваня Царвуланова-Гаджева и Мая Гаджева

Считаме, че предложените изменения не са достатъчни за да решат много от проблемите в работата на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО) и не само тези изнесени в медийното пространство. Сега действащата Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ както и Проекта на Наредба за изменение и допълнение на същата са много общи и не защитават адекватно правата и интересите на гражданите в този процес, особено когато проверката се извършва по сигнали на граждани (пациенти, техни роднини, други придружаващи лица и др.), които в повечето случаи са потърпевшите от нашата здравна система. При смъртни случаи контролът и отчетността трябва да са много строги и отговорни.

Ние считаме, че предложените от нас промени ще спомогнат за подобряване изпълнението на мисията на ИАМО: „Агенцията работи за подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите, като стимулира различните субекти в здравеопазването и изпълнителите на медицинска помощ към устойчиви подобрения в работата, в качеството и в повишаване на професионализма.“, нейната визия и стратегически цели.

Надяваме се, че нашите становища и предложения ще са от полза и ще бъдат приети.

Конкретни предложения и становища

1. Към чл. 1 (2) По реда на наредбата агенцията проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за здравето и на Закона за лечебните заведения.

Да се добави …и на Европейска харта за правата на пациентите.

2. Проект за нов Чл. 3а. (1) Изпълнителният директор на агенцията със заповед определя служителите, които извършват проверките по чл. 1.

(2) При извършване на проверките служителите се легитимират със служебни карти.

Трябва да има баланс от служители с медицинско образование и други, юристи, икономисти и др. тъй като проблемите са разнородни, което не би трябвало да е трудно при около 78 служители на стаж.

3. Чл.6. (1) Извънредните проверки се извършват по преценка на изпълнителния директор на агенцията без предварително уведомяване на лечебното заведение.

Твърде широки пълномощия се дават на преценката на само един човек изпълнителния директор на агенцията.

4. Към Чл.6. При отказ той трябва да бъде мотивиран. Мълчаливият отказ е много често срещан в нашата администрацията и трябва да се избягва особено за много важни неща като медицински одит. Такова задължение на администрацията да мотивира своите решения вече има в чл. 41 Право на добра администрация т. 2 в) от Хартата на основните права на Европейския съюз и ще бъде добре да се възприеме и в България.

5. Изрично да се отбележи, че жалбите могат да се подават и електронно.

6. Да се създаде нов член или алинея (и) относно сроковете, в които трябва да се извършват извънредните проверки по искане на министъра на здравеопазването, по сигнали на граждани и други заинтересовани лица и организации.

Според чл. 18 (3) В случаите, когато проверката е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, директорът на агенцията ги уведомява за резултатите от проверката в 30-дневен срок от нейното приключване.

Трябва да се конкретизира в какъв срок от сигнала на гражданите трябва да се извърши проверката, защото на практика това отнема няколко месеца. Предлагаме 30-дневен срок и в този случай.

При смъртен случай и др. проверката трябва да се извърши и в по-кратък срок, за да се избегне възможността да се укрие или унищожи информация и др.

7. чл. 16 ал. 3 във връзка с чл. 18 ал. 3

Да се добави, че Копие от Констативния протокол трябва да се даде и на гражданите подали сигнала, не само за лечебното заведение и за агенцията.  

Абсурдно е гражданите (пациенти, техни роднини, други придружаващи лица и др.), които в повечето случаи са потърпевшите от нашата здравна система и са подали сигнал да не бъдат подробно уведомени. Как агенцията ще повиши доверието на гражданите в нашата здравна система и ще изпълни своята мисия, визия и стратегически цели без да дава поне някаква информация на гражданите? Трябва да има задължение за агенцията да предоставя подробна информация за извършените проверки на гражданите или копие от констативния протокол; в противен случай рискът от много общ отговор е твърде голям, което се и случва на практика.