Обществени консултации

Консултационен документ относно последваща оценка на въздействието на прилагането на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Министърът на правосъдието организира обществена консултация с цел извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). С последните изменения в ЗИНЗС от м. януари 2017 г. бяха предвидени редица законодателни изменения свързани с постановеното пилотно решение ,,Нешков и други срещу България‘‘ (в сила от 01.06.2015 г.) Промените в ЗИНЗС обхващат разпределението на лишените от свобода и възлагането на повече правомощия в тази насока на отговорните органи по изпълнение на наказанията, преместването на лишените от свобода и смяната на режима на изтърпяване на наказанието, като се предвижда преместване, с което не се променя или се облекчава положението на лишения от свобода, да се извършва със заповед на главния директор на Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията‘‘ (ГДИН) или на началника на затвора, а преместване, с което се утежнява положението на осъдения - с акт на окръжния съд. По този начин утежняването на положението на осъдения се урежда с акт на наказателния съд или под неговия контрол, докато в същото време се предвижда съдебният контрол върху останалите актове, действията и бездействията на администрацията да се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Причините за неговото възникване са обусловени от смесването на различните процесуални режими и различния процесуален ред, по който се разглеждат жалбите и протестите на лицата лишени от свобода. Също така бяха създадени нови част шеста и част седма, уреждащи защитата срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение, както и отговорност за дейността на специализираните органи по изпълнение на наказанията.


Дата на откриване: 21.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари