Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство.

С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова, като конкретните изисквания относно процеса на етикетиране за отделните продуктови групи се установяват в делегирани регламенти, разработвани и приемани от Европейската комисия (до края на 2017 г. бяха приети 15 такива регламента).

На 28 юли 2017 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС. Тъй като регламентът е нормативен документ с пряко действие в държавите членки на ЕС се налага наредбата да бъде изменена и допълнена, за да се осигури правна сигурност при прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1369.


Дата на откриване: 21.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари