Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

С проекта на акт се променя Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане с цел привеждането му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като се определят двама служители по сигурността на данните и техните отговорности.

 

Намалява се числеността на общата администрация със 7 щатни бройки – 4 щатни бройки преминават към Фонд „Социална закрила“, 2 щатни бройки – за служителите по сигурността на данните и 1 щатна бройка за увеличаване числеността на заместник изпълнителните директори, като се запазва числеността на персонала в специализираната администрация на Агенцията за социално подпомагане.

 

Промените в досегашната структура на Агенцията се налагат с оглед целесъобразност и постигане на по-добра ефикасност и ефективност във функционирането на администрацията на Агенцията. Обединяват се дирекция „Човешки ресурси“ и дирекция „Правна и обществени поръчки“ с цел оптимизация на структурата и рационализация във функциите й, като се обособява една дирекция с наименование „Човешки ресурси и правно обслужване“.

 

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ променя наименованието си на Дирекция „Анализ и административно обслужване“, като от нейните функции се извеждат дейностите по администриране и поддържане на интегрираната информационна система и осъществяване техническото осигуряване на дейността на Агенцията.

 

Създава се нова дирекция „Социални услуги“ в структурата на специализираната администрацията на Агенцията в изпълнение на Приоритет 10 от Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. за провеждането на политика, насочена към деинституционализация на деца и хора с увреждания.

 

Обособява се самостоятелна дирекция „Информационни системи“ за гарантиране на правилното протичане на дейностите във връзка с реализирането и развитието на процесите по електронното управление в Агенцията и нейните териториални структури.

 

Запазва се общия брой дирекции „Социално подпомагане“.

 

Закрива се дирекция „Социално подпомагане“ Алфатар с териториален обхват общините Алфатар и Кайнарджа и същата преминава към дирекция „Социално подпомагане“ Силистра. Разделя се дирекция „Социално подпомагане“ Сливен с териториален обхват община Сливен и община Твърдица на две дирекции - дирекция „Социално подпомагане“ Сливен с териториален обхват община Сливен и дирекция „Социално подпомагане“ Твърдица с териториален обхват община Твърдица.


Дата на откриване: 22.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юли 2018 г. 09:31:29 ч.
NNC

Становище на Национална мрежа за децата, подкрепено от БАЛИЗ и Коалиция "Детство 2025"

Становище

на Национална мрежа за децата относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

 

Национална мрежа за децата приветстваме усилията на Министерството на труда и социалната политика да актуализира българското законодателство в съответствие със съвременните тенденции за социална политика, ориентирана към хората. В резултат, България вече е на важен етап от изработването на нов Закон за социални услуги. В рамките на процеса на неговото изработване и консултиране, в който НМД участва активно, се планира създаването на нов субект (по Концепция – нова изпълнителна агенция към МТСП), който да бъде специализиран в контрол, мониторинг и подкрепа за спазване на стандартите за качество на социалните услуги. Във връзка с това, с настоящето становище изразяваме несъгласие с част от предвидените промени в Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, а именно:

  • Предложение за промяна § 2: В чл. 4, ал. 2 думата „двама“ се заменя с „трима“, с което се предвижда увеличаването числеността на заместник-изпълнителните директори с една щатна бройка

И

  • Предложение за промяна § 16:  Създава се чл. 16в: Дирекция „Социални услуги“  с отредени функции за подобряване на комуникацията, сътрудничеството, качеството и ефективността в предоставянето на социалните услуги в страната, базиран на нов административен модел за координация, методическа подкрепа и мониторинг.

 

Мотиви към становището:

Както нееднократно сме посочвали, големият проблем в системата за социални услуги и особено в ориентираните към деца услуги, който лежи в основата на недостатъчната ефективност на системата, е разпръснатост на дейностите и отговорностите между различни звена, което води до дублиране и липса на координация. С оглед на настоящата ситуация, в която активно се работи по създаване на Закон за социалните услуги, именно със значително политическо и експертно лидерство от страна на  Министерство на труда и социалната политика, ние не виждаме, и не можем да си обясним  логиката на посочените предложения – извън всякаква връзка с предвижданите промени, съгласувани в Концепцията на новия закон.  Съгласно нея за АСП остават функциите да планира на национално ниво и да разрешава/отхвърля предложенията за създаване на услуги. Всички останали функции по лицензиране, стандарти, методическа подкрепа, наблюдение и контрол са предвидени в нова агенция, пряко подчинена на Министъра на труда и социалната политика. Дори да отчетем факта, че общественото консултиране на Концепцията приключи преди броени дни, а работата по самите текстове на закона предстои, предвижданото в настоящото ПМС е в концептуално противоречие с  тях.  

 

20 юли 2018 г. 09:32:42 ч.
NNC

2. Становище Национална мрежа за децата...

На второ място – считаме, че аргументацията за създаването на нова дирекция е крайно неубедителна. Изведено е, че „с приемането през 2010 г. на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и през 2014 г. на Националната стратегия за дългосрочна грижа, значително се увеличиха ангажиментите и отговорностите на Агенцията за социално подпомагане в областта на социалните услуги“. Това вероятно е факт, но и двата стратегически документа, и дейностите по тяхното изпълнение, вече от години са в ход и няма ясна обосновка кое налага посочените промени в този момент – преди финализиране на работата по Закона за социалните услуги. Нещо повече - Агенцията за социално подпомагане вече разполага със значителен координационен ресурс в рамките на изпълнявания по ОПРЧР проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“. В него се отчита наличие на областни координационни звена и екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в процеса на деинституционализацията на деца и възрастни. Считаме, че изпълнението на функциите и отговорностите на АСП следва да се обезпечат с подобряване на управлението на наличните ресурси, а не да се залага на промяна на структурата, и то паралелно със създаването на новият ЗСУ и планираната в него нова изпълнителна агенция към МТСП. Това само ще повтори създаването на структури с паралелни функции, което не е ново за социалната сфера, напр. съществуващото и в момента дублиране на функции на АСП като орган по закрила на детето и тези на Държавната агенция за закрила на детето.  

 

На трето място, не намираме за убедителна и обосновката за увеличаването числеността на заместник- изпълнителните директори с една щатна бройка поради това, че АСП изпълнява разнородни дейности и има необходимост от кадрово обезпечаване на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. От една страна защото е вероятно разнородността на функциите на АСП (в които няма промяна през последните години) да се редуцира с новия Закон за социални услуги, а от друга – цитираната оперативна програма се изпълнява от АСП от години и не считаме, че за нейното функциониране е уместно назначаването на допълнителен заместник на изпълнителния директор.

 

20 юли 2018 г. 09:34:02 ч.
NNC

3. Становище Национална мрежа за децата

Считаме, че в настоящата динамична обстановка, в която е налице акумулирана голяма  институционална и гражданска енергия за осъществяване на съществена реформа в областта на социалните услуги, подобна структурна реформа е ненавременна, необоснована и рискува да внесе допълнителна неяснота в процеса. Настояваме двете промени – за разкриване на нова дирекция „Социални услуги“ и допълнителна позиция на заместник – изпълнителен директор към АСП, да отпаднат от проекта за нов устройствен правилник на АСП. Считаме планираните промени и мотивите към тях за неуместни, и се надяваме МТСП да преосмисли проекта на Постановление.

Настоящото становище се подкрепя от страна на:

  1. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
  2. Коалиция „Детство 2025“

Национална мрежа за децата е обединение на 149 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. През изминалата година близо 74 000 деца, 22 000 семейства и 11 000 професионалисти(социални работници, психолози, учители, съдии и полицаи) бяха достигнати и подкрепени от организациите, членове на Национална мрежа за децата.

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) e национална мрежа от организации за хора с интелектуални затруднения, техните семейства, застъпници и професионалисти. Асоциацията е основана през 1993 г., а през 1996 Министерски съвет признава нейната национална представителност. Мисията на БАЛИЗ е да защитава правото на достоен и независим живот за хората с интелектуални затруднения и техните семейства чрез осигурен достъп до качествени услуги, подкрепено вземане на решения и  възможности за трудова заетост. В БАЛИЗ членуват 40 сдружения, които обхващат 110 общини в България.

Коалиция „Детство 2025” e структура от 16 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна. Ние сме членове на  на различни Eвропейски мрежи, ангажирани с политиките за децата и семействата в ЕС и инвестираме собствен финансов, човешки и професионален ресурс в подкрепа на реформата за деинституционализация в България.