Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация е разработен на основание чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 4б, ал. 4, чл. 4в, ал. 2, чл. 124а, ал. 4 и чл. 129, ал. 19 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С Решение № 410 от 10.01.2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. на Върховния административен съд, оставено в сила с Решение № 5894 от 2018 г. Върховния административен съд, петчленен състав, (ДВ, бр. 42 от  2018 г.), е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация. Наредбата е отменена по съображения за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, уредени в разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 27 и чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове. В резултат на отмяната на наредбата към настоящия момент липсва подзаконова нормативна уредба, с която:

  • да са регламентирани редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, чл. 4в от КСО и § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на КСО (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г.);
  • да се регламентира редът за разпределение на увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ и Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“ в размера на вноската за универсален пенсионен фонд, за лицата, направили избора по чл. 4б от КСО, съответно – по чл. 4в от КСО за професионален пенсионен фонд;
  • да се регламентират правила и ред за обмена на информация между Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерството на финансите (МФ) и пенсионноосигурителните дружества, за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и информация за натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица;
  • да се регламентират правила и ред за изчисляване и внасяне на осигурителните вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително за периоди преди 1 януари 2005 г.;
  • да е възможно да бъде определена последователността за погасяване на задължения за осигурителни вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) от осигурителите и самоосигуряващите се лица чрез подаване на заявление в НАП.  

Съгласно чл. 195, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.

В тази връзка с предложения проект на постановление се цели уреждане на ред и начин за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, чл. 4в от КСО и § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към  Закона за изменение и допълнение на КСО (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г.), както и създаване на ред за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд „Пенсии“ и Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО и увеличената осигурителна вноска за Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО.

С разпоредбите на чл. 5 и чл. 7 се урежда реда за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО, в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

 С предложения проект на постановление се определя и редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО, във Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Предвижда се и ред за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 от КСО.

С предложения проект на постановление изрично е регламентиран и ред за изчисляване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, фондовете за ДЗПО и вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, както и лихвите по тях и други приходи в НАП.

С предложения проект на постановление са определени задълженията на компетентните институции (НАП, НОИ, НЗОК, МФ) и пенсионноосигурителните дружества и сроковете за обмен на информация във връзка с провеждане на осигуряването.

С преходните и заключителните разпоредби на проекта на наредба се създава специален ред за уреждане на всички случаи, възникнали в периода от отмяната на нормативния акт по чл. 179, ал. 3 от ДОПК до влизане в сила на новата наредба.

С приемането на проекта на постановление ще се възобнови възможността НАП да изпълнява законоустановените функции по администриране на задължителните осигурителни вноски, които по закон е длъжна да събира, както да събира и обработва и предоставя информацията, свързана с тези вноски.

С предложения проект не се очаква увеличаване на административната тежест по отношение на задължените лица. По отношение на пенсионноосигурителните дружества, управляващи професионален пенсионен фонд или универсален пенсионен фонд са направени промени в информационните системи във връзка с осъществяване на правото на избор на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 или 4в, ал. 1 от КСО, както и във връзка с отменената Наредба за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация. 

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 26.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари