Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигу

След извършен системен одит по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, които дирекция „Международни проекти“ - МВР управлява, от страна на Европейската комисия (ЕК) беше изготвен окончателен одитен доклад. В резултат, бяха формулирани препоръки по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по двата фонда. Съгласно чл. 18 и следващите от Постановление на МС № 167 от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. при провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на отговорния орган. Ръководителят на отговорния орган определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на възраженията. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в първоначалната оценка на проектните предложения. Ръководителят на отговорния орган се произнася по основателността на всяко възражение. Европейската комисия счита, че този подход би могъл да се възприеме като конфликт на интереси, тъй като възражението е адресирано до ръководителя на отговорния орган, независимо че същото се разглежда от лица, различни от оценителната комисия и че ръководителят на отговорния орган не е пряко ангажиран с оценителния процес. Европейската комисия възприема процедурата по обжалване за ограничаваща и непрозрачна. В тази връзка ЕК препоръчва на отговорния орган да инициира промени по отношение на процедурата по обжалване на етап „Оценка на административно, съответствие и допустимост“, като се въведе механизъм възражението/жалбата да бъде адресирана и до друг орган, извън отговорния, като например ръководството на Министерството на вътрешните работи. С цел изпълнение на препоръките на ЕК, МВР предлага допълнение на ПМС № 167 от 08 юли 2016 г., като се даде възможност на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, по отношение на които производството е прекратено, да подават писмени възражения срещу произнасянето на ръководителя на отговорния орган пред висшестоящ административен орган - министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице. Министърът на вътрешните работи или оправомощеното от него лице ще определят със заповед лица, извън структурата на отговорния орган, които да извършват проверка за основателността на получените възражения.


Дата на откриване: 26.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари