Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

В тази връзка с проекта на наредба се предлага премахване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост за физическите лица - търговци, както и членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, които подават заявление за вписване в публичния регистър на лицата, които извършват дейност като обменно бюро, когато тези лица са български граждани. Целта на предложението е свързана с намаляване на административната тежест при вписване в регистъра на обменните бюра по реда на Наредба № 4 от 2003 г. чрез отмяна на задължението за предоставяне на свидетелство за съдимост за български граждани.

 

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 27.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари