Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (Наредба № 7 от 2003 г.) е разработен от една страна във връзка с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и Решение № 496 от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г., а от друга страна във връзка с измененията в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 1 януари 2018 г.

Целта на предложението е свързана с намаляването на административната тежест за лицата, кандидати за разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна по реда на Наредба № 7 от 2003 г., чрез отмяна на задължението за предоставяне на някои от конкурсните документи, които съдържат информация, за която е предвиден ред за установяване по служебен път в хода на провеждания конкурс.

В резултат от въвеждането на предложените изменения, се очаква намаляване на административната тежест за лицата, кандидати за получаване на разрешение за осъществяване на дейност като оператори на ваучери за храна по реда на Наредба № 7 от 2003 г., спестяването на времеви и финансов ресурс.

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 27.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юли 2018 г. 14:57:24 ч.
tombou

Коментар

Похвално е усилието на Министерство на финансите за намаляване на административната тежест чрез използване на съвременни средства за комуникация и електронни регистри. Значи е дошло времето и за въвеждане на електронния ваучер за храна.