Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

 

Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) в националното ни право беше транспонирана Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

 

В Глава осма „Решаване на спорове” от ЗЕСМФИ Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е определена да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове по смисъла на чл. 10 от директивата. Предмет на посочените спорове ще бъдат предоставянето на достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура, включително прилагането на условия и цени за достъп; разполагането на електронни съобщителни мрежи; координирането на дейности; предоставянето на информация относно съществуваща инфраструктура и планирани строежи; огледи на място на конкретно определена част от физическа инфраструктура и предоставянето на достъп до физическа инфраструктура в сгради.

 

Съгласно чл. 81, ал. 8 от ЗЕСМФИ, за разглеждането на спорове по закона КРС събира такси. Размерът на таксите, сроковете и начинът на плащането на таксите следва да се определят с тарифа за таксите, приета от Министерския съвет по предложение на Комисията.


Дата на откриване: 28.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 30.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари