Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, в резултат на които Съветът за развитие ще може пълноценно да изпълнява своите нормативно определени функции, свързани с осъществяване на координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството, и по-конкретно тези, свързани с изпълнението на мярка 251 „Приемане на национална стратегия за развитие България 2030” от Цел 68 „Осигуряване на условия за висок, устойчив, балансиран и включващ икономически растеж” от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение № 447 на Министерския съвет от 2017 г., за разработването на национален стратегически документ на страната за периода до 2030 г.

 

Отговорна дирекция:"Икономическа и финансова политика"
E-mail:s.stefanov@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юни 2018 г. 13:35:53 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Вероятно вследствие на техническа грешка, оценката на въздействието не е приложена, а становището на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС е качено два пъти.

Център за оценка на въздействието на законодателството

29 юни 2018 г. 07:48:57 ч.
Alex

Пропуск или подигравка

Защо вместо доклад от министъра на финансите се отваря доклад от министъра на външните работи?