Обществени консултации

Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

С предложения проект на наредба и предвидените в него промени се очаква да се постигнат в цялост законосъобразното и целесъобразно регулиране на процесите в сектора и съобразяването на нейното съдържание с предвидените в Закона за нормативните актове принципи на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

Отговорна структура:

дирекция „Растениевъдство и биологично производство“

Email:

AVVelichkov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юли 2018 г. 10:24:42 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

СТАНОВИЩЕ

на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – юридическо лице с нестопанска цел, ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново,гр. Велико Търново 5000, ул. „МАРИЯ ГАБРОВСКА” No 6, вх. В, ет. 2, ап. 4, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg, в качеството на отраслова организация, самоопределила се и заложила в Устава си да осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да осигурява активно участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж. (Към момента на депозиране на Становището членската ни маса наброява близо 210 субекти – физически и юридически лица, като всеки ден се присъединяват нови и нови колеги с оглед защитата ни от законодателни инициативи, съдържащи норми, накърняващи правната ни сфера),

в качеството на контролирани лица по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008) / респ.Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз  и субекти по проекта на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  - Проект  НАРЕДБА № ...  за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

28 юли 2018 г. 10:25:21 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

ОТНОСНО:

Становище по Проекта на новата Наредба 1 за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

 

В срока за обществено обсъждане като заинтересовани частно-правни субекти, осъществяващи  дейността си като контролирани лица Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008), адресираме становището си до възможно най-широк кръг от лица , държавни институции, както и до Европейската комисия, за да може всеки адресат по компетентност да упражни правомощията си на административен контрол до постигане ефект на превенция, щото да не се допусне приемането на спорни текстове в нормативният акт, които ще повлекат след себе си много спорове.

 

МОТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРОЕКТО-НАРЕДБАТА:

Считаме, че при условията на свръхрегулирания режим, в който работим, в  лицето на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на

Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) №

834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на

Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250

от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008), всеки от които е с пряко приложение в националното ни законодателство, всяка друга интерпретация или уреждане с наредби на правила на правилата за прилагане на горните е нецелесъобразна и сама по себе си представлява  несъобразяване с европейската доктрина.

В няколко раздели сме набелязали все пак основни моменти, по които следва да има редакция или поне да има налични писмени доказателства, че са спорни текстове или не до там изяснени по целесъобразност:

 

 

28 юли 2018 г. 10:25:54 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

Първи: КОМЕНТАР

 

 1. създаване и поддържане на информационна база данни на:

КОМЕНТАР: Такива бази данни съществуват и към момента. Не става ясно от мотивите на доклада целесъобразността на изготвянето на нова информационна база данни, след като веднъж сме изпълнили изискванията надлежния Регламент. Отделно от това – позовавайки се на Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)  (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2013 г.) от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при действащата му редакция – такъв регистър съществува и към настоящия момент. Ако се има предвид обаче нов електронен регистър, по смисъла на проекта за изменение на горепосочения закон, то от сега прозира предрешеността на приемането на проекта и на този закон, по който се анонсира предварителното несъобразяване с дадени становища, възражения и предложения в срока за обществено обсъждане, т.е. процедурата по обществено обсъждане се оказва  компрометирана по отношение и двата нормативни акта.

Същото важи и в частта: „Заключителни разпоредби” на обсъждания настоящ проект :

„§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 17, ал. 1 от Закона за прилагане

на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл.

7а от Закона за нормативните актове.”

Считаме, че независимо изписването на законовата национална рамка, препращаща ни към задължителната европейска нормативна рамка, последната няма да бъде спазена чрез изработване на национални правила за спазване на правилата на ЕО, които следва 1/да се прилагат пряко и 2/съдържат в себе си изрични правила за прилагането им, което прави националната интерпретация на нови правила още на старта несъобразена.

Второ:

В Раздел III

Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5

Чл. 13. (1) За издаване на заповед по чл. 2, ал. 5, т. 1 - 14 контролиращото лице

подава от името на оператора заявление по образец, утвърден със заповед на министъра

на земеделието, храните и горите и публикуван на страницата на Министерството на

земеделието, храните и горите.

 1. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. копие на договор за контрол и сертификация с оператора;
  2. копие на последния инспекторски доклад;
  3. информация за наложени мерки от приложение 3;
  4. специфични документи и становища от съответните експерти, служби и/или

   институции, които имат компетенции по отношение на подаденото заявление.
 2. Компетентното звено разглежда заявлението и приложените към него

  документи. При установени пропуски и/или несъответствия съответното контролиращо

  лице се уведомява в писмен вид в 15-дневен срок от постъпването на заявлението и

  приложените към него документи, като се определя срок от 10 дни контролиращото

  лице да отстрани установените пропуски/и или несъответствия.
 3. В случай, че в определения по ал. 3 срок на пропуските и/или

  несъответствията не бъдат отстранени административното производство се прекратява.
 4. След отстраняването на пропуските и/или несъответствия компетентното

  звено прави предложение до комисията за разглеждане на заявлението с приложеното

  към него досие.
 5. Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение или прави

  мотивиран отказ в срок три месеца от постъпването им на база становище на

  комисията.
 6. В случай на необходимост от уточняване на обстоятелствата срокът по ал. 6

  спира да тече до предоставяне на необходимите документи.
 7. Компетентното звено съхранява досиетата на издадените от министъра на

  земеделието, храните и горите заповеди за срок от 5 години, считано от датата на

  издаване.
 8. Контролиращите лица следят за прилагане на издадените заповеди.
  1. договор с регистриран ветеринарен лекар;
  2.  становище на регистриран ветеринарен лекар;

 

28 юли 2018 г. 10:26:34 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

КОМЕНТАРИ :

 1. Контролиращото лице не трябва да бъде поставяно в ролята на посредник при кореспонденцията между оператора и компетентното звено. От контролиращото лице не трябва да зависи приемането и предаването на документация.
 2. Работата на контролиращите лица е да проверяват информацията, а не да я събират;
 3. Следва да има изрично уточнение, че събиране на необходимата документация по отношение на исканите дерогации ангажимент има операторът.

Операторът задължително разполага с всички документи по т. 1 – 3, а снабдяването с документите по т. 4 отново е ангажимент на оператора. Т.е. не е необходимо цялата документация да бъде внесена от контролиращото лице;

 1. И не на последно място: Това противоречи на принципите за безпристрастност при контрола заложени в стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012;

Трето:

Раздел II База данни на оператори в система на контрол и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство

Чл. 46. (1) Компетентното звено създава и поддържа информационна база данни

на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни,

произведени по биологичен начин и на лицата, които осъществяват контрол за

съответствие на биологичното производство, която се публикува на интернет

страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Съгласно чл. 92,

параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен фонд "Земеделие" -

Разплащателна агенция, се осигурява достъп до информацията за инспекциите и

посещенията.

 1. Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира

  защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерна промяна или

  ползване, при спазване на Закона за защита на личните данни.

КОМЕНТАР:

след 25.05.2018 г. вместо Закона за защита на личните данни, пряко се прилага:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

на осн. Член 99 от същия:  Влизане в сила и прилагане 1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.  2. Прилага се от 25 май 2018 година. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.Съставено в Брюксел на 27 април 2016 година.За Европейския парламентПредседател M. SCHULZ За СъветаПредседателJ.A. HENNIS-PLASSCHAERT (1) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.  (2) ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 127.

 

28 юли 2018 г. 10:28:00 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

Четвърто:

В глава пета „КОНТРОЛ И НАДЗОР”, Раздел I , Система за контрол

Чл. 49. (1) На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти,

продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично

производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 и тази наредба, които

произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия,

включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна.

 1. На контрол не подлежат търговци, които продават биологични продукти

  директно на краен потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, не

  приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, не внасят продукти от

  трети страни и не възлагат тези дейности на трета страна.

Коментар: Не са взети предвид коментарите от февруари и март по повод изричното детерминиране на онлайн търговията, че същата не се счита за директна продажба и такива търговци подлежат на сертификация.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0289#t ECR_62016CJ0289_EN_01-E0001

Извадка от мотивите  на тълкувателното решение на СЕС, тъй като от тях може да се изведат конкретни дефиниции:

Член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 е сред разпоредбите на този регламент, които се отнасят до контрола на изискванията, установени по силата на правната уредба на Съюза в областта на биологичното производство. Както се напомня в съображение 31 от Регламент № 834/2007, за да се гарантира, че биологичните продукти се произвеждат в съответствие с тези изисквания, дейностите, извършвани от операторите на всички етапи на производството, обработката и разпространението на биологични продукти, следва да бъдат подложени на системата за контрол, предвидена в член 27, параграф 1 от този регламент.

 

27

Всъщност съгласно член 27, параграф 13 от посочения регламент създадената система за контрол има за цел да осигури проследяване на всеки продукт през всички етапи на производство, обработка и разпространение, по-специално за да се гарантира на потребителите, че биологичните продукти са произведени в съответствие с изискванията, установени в същия регламент.

 

28

В този контекст в съображение 32 от Регламент № 834/2007 не се поставя за цел общо освобождаване от задължението по член 28, параграф 1 от този регламент, а изрично се споменават „някои видове оператори на дребно“ и „някои случаи“, за да се очертаят случаите, в които прилагането на изискванията в областта на уведомяването и контрола би могло да изглежда непропорционално.

 

29

Ето защо би било в противоречие със създадената с посочения регламент система да се утвърди тълкуване, което би превърнало изключение — замислено за точно определени и ограничени по брой и по икономическо значение случаи — в правило, което може да представлява дерогация от системата за контрол за голяма част от търговията по интернет, както и за други форми на дистанционна продажба, независимо от обстоятелството че тези търговски канали са от съществено и нарастващо значение в рамките на биологичното производство.

 

28 юли 2018 г. 10:28:27 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

30

Освен това, като се има предвид целта за защита на потребителите, която — както е установено в съображения 3 и 5 от Регламент № 834/2007 — изисква по-специално запазване и оправдаване на тяхното доверие по отношение на продуктите, обозначени като биологични, би било в противоречие с тази цел да се приеме, че изключението по член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 може да се прилага извън рамките на изрично предвидените от законодателя случаи.

 

31

На последно място, възприетото тълкуване на член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 не се поставя под въпрос посредством довода, че не е доказано, че крайният потребител може по-добре да контролира спазването на изискванията по Регламент № 834/2007 при извършването на покупки в магазин на дребно, отколкото при извършването на покупки по интернет или на дистанционни покупки.

 

32

Както отбелязва Комисията, предвиденото в член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 освобождаване не се основава върху изложените съображения, а има за цел след обща оценка на рисковете в контекста на биологичното производство да се зачита принципът на пропорционалност, като се допусне изключение, ограничено до случаите, в които прилагането на изискванията в областта на уведомяването и контрола би могло да се счита за прекомерно.

 

33

В това отношение следва да се посочи в съответствие с отбелязаното от Комисията, че прилагането на тези изисквания изглежда напълно обосновано в случаите на осъществявана на дребно търговия по интернет или дистанционна търговия, тъй като съхраняването на продуктите — по правило в много големи количества — и доставката им от посредници крие риск от преетикетиране, подмяна и замърсяване, като не може да се приеме, че този риск като цяло е малък.

 

34

С оглед на изложените съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител.

 

28 юли 2018 г. 10:29:01 ч.
СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ

По изложените съображения Съдът (девети състав) реши:

 

 

Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител.

 


( *1 ) Език на производството: немски.

 

В светлината на задължителната за държавите членки тълкувателна практика на СЕС е нашето  предложение на коректен текст: за чл. 49 , ал. 2:

 1. На контрол не подлежат търговци, които продават биологични продукти

  директно на краен потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, не

  приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, не внасят продукти от

  трети страни и не възлагат тези дейности на трета страна, с изключение на търговците, извършващи онлайн-продажби, за които важат изискванията за контрол и сертифициране  по условията на чл. 49, ал.1.

или Вариант 2: да се допълни чл. 49, ал.1 с изрично посочване на търговците, осъществяващи онлайн-продажби:

Чл. 49. (1) На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти,

продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично

производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 и тази наредба, които

произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия,

включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна, в това число на контрол и сертифициране подлежат и търговци, осъществяващи онлайн-продажби.

 

28 юли 2018 г. 10:29:50 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

Мотивите ни по отношение горните предложения :

Да няма никакво съмнение относно тълкуването на смисъла на горекоментираните текстове, предложение в Допълнителните разпоредби да се прибави изрична точка 18 с дефиниция кое се счита за Директна продажба в светлината на Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91.

 1. Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на договор за контрол и

  сертификация сключен между оператора и контролиращото лице.
 2. Договорът по ал. 3 съдържа следните минимални реквизити:
  1. име на физическо лице/фирма на юридическо лице;
  2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ;
  3. № и дата на сключване на договора;
  4. описание на дейността, предмет на договора;
  5. идентификация на парцелите по КВС или кадастрална карта;
  6. идентификация на животните и пчелните семейства.
 3. За една дейност операторите могат да имат сключен договор по ал. 3 само с

  едно контролиращо лице. При сключени договори за контрол за различни дейности с

  различни контролиращи лица, същите обменят информация за дейността, която

  контролират и за установени нарушения и/или несъответствия.
 4. При осъществяване на контрола по ал. 1 в случаи на установени нередности и нарушения контролиращите лица в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) №

  889/2008 прилагат мерки от приложение № 4.
 5. Контролиращите лица спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007,

  Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба при изпълнение на

  дейностите по контрол и сертификация, за което подписват декларация съгласно

  приложение № 5.
 6. С договора по ал. 3 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и

  сертификация за спазване на правилата за биологично производство, преработка,

  означаване, търговия, внос и износ със земеделски продукти и храни в Република

  България.
 7. Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от

  Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и

  сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения

  XII и ХПа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа количество произведена

  продукция.

 

28 юли 2018 г. 10:31:15 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

КОМЕНТАР:

В противоречие с изискванията на Регламент (ЕО) № 889/2008 - в приложения XII и XIIа няма предвидени клетки за произведени количества и № на партида/и произведена продукция. Всяко контролиращо лице издава при поискване (както е при внос на биологични продукти от трети страни) сертификат за транзакция, в който се описва конкретната партида с количество и № на партида.

 

Предложение с оглед горните коментари в Допълнителни разпоредби в отделна точка:

18.  Дефиниция за „Директна продажба” – да бъде изведена от задължителната тълкувателна практика на СЕС или направо, за да няма противоречие в интерпретацията на европейската тълкувателна доктрина, да се посочи изведеното от СЕС тълкуване от цитираното съдебно решение по преюдициално запитване за понятие на директни продажби.

Решение на Съда (девети състав) от 12 октомври 2017 г.

Kamin und Grill Shop GmbH срещу Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.

Преюдициално запитване — Земеделие — Биологични продукти — Система за контрол, създадена с Регламент (ЕО) № 834/2007 — Понятие за директна продажба на краен потребител или ползвател.

Дело C-289/16.

Решение на Съда (девети състав) от 12 октомври 2017 г.

Kamin und Grill Shop GmbH срещу Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.

Преюдициално запитване — Земеделие — Биологични продукти — Система за контрол, създадена с Регламент (ЕО) № 834/2007 — Понятие за директна продажба на краен потребител или ползвател.

Дело C-289/16.

 • Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2017:758

 

28 юли 2018 г. 10:31:39 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

 

„Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител. „

 

 

 

( *1 ) Език на производството: немски.

 

В заключение, горните коментари само маркират някои от текстовете, които намираме за спорни, а със сигурност колегите ще намерят и други моменти, които биха затруднили работата ни. Наредбата действително касае контролиращите лица, но ние сме пряко засегнати от правните последици, тъй като ако се приеме в този й вид, услугата ще се оскъпи с оглед допълнителният ресурс, който ще се наложи да вложат контролиращите лица по администрирането на документи по контрол и сертифициране и в крайна сметка цената на тази услуга неминуемо ще бъде в тежест на нас -контролираните лица.

Като цяло считаме, че вместо да се облекчава работата ни в сектора, се създават все повече административни прегради, които ни обременяват, отделно от това оскъпяват услугата на контрол и сертифициране, а от друга страна се размиват отговорностите на държавният орган в лицето на МЗХГ – прехвърляйки функции на власт и подчинение между контролиращите лица и контролираните, които отношения са в частния сектор. Пропорционалността в този случай следва да се изведе от момента, в който държавният орган в лицето на МЗХГ бидейки този, който осъществява надзора и след като е овластената държавна структура в този смисъл, следва и да носи отговорност от незаконосъобразни административни актове досежно надзорната си дейност за спазване на европейската правна рамка от всеки задължен частно-правен субект в страната ни като държава членка на ЕС, сред които са и контролираните лица и контролиращите лица при условията заложени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008). А не на настоящата наредба или др.национален нормативен акт.

 

28 юли 2018 г. 10:32:07 ч.
СБПБ

Становище на СБПБ относно Наредба 1

В този смисъл бе и становището ни по отношение проекто измененията в  Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз  /със срок за обществено обсъждане до 30.06.2018 г./  Заключителната част от становището ни по този повод е актуална и към настоящият момент, заради което я ползваме с цел по-голяма чуваемост сред отговорните институции и сред колегиума:

Като цяло промяната на Закона създава впечатление, че държавата в лицето на МЗХГ маркира пред Европейската комисия механизми по прилагането на относимата правна рамка на Общността, прогласявайки изпълнението на заложените в регламентите цели, но на практика със зле фомулираните текстове не само че няма да се постигнат целите, но ще се произведе точно обратният ефект. В настоящто становище сме коментирали само най-фрапиращите примери.

Ефектът, който целим с настоящото Становище е в срока на обществено обсъждане да се постигне ефективно, а не фиктивно обсъждане. В същото време да се сезират по компетентност горепосочените адресати, та всеки от тях в неговата компетентност да се произнесе по целесъобразността на проекто-промяната в специален закон доколкото изобщо такъв е необходим, щом има изрична и подробна правна рамка на Европейската общност. Считаме и че Европейската комисия, чрез Комисар Хоган трябва да се сезира с оглед превенция срещу зле прилагането в националното законодателство на задължителните Регламенти. Като контролирани лица, изцяло сме зависими от изпълнението /прякото прилагане/ на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Недоумяваме защо е необходимо с лош прочит на регламентите, националният законодател да привнася нови правила на правилата, важащи за всички частно-правни субекти на страните членки, а унифицираното прилагане на регламентите е задължително не само за частно-правните субекти, но и за административните органи. В този смисъл имаме право и ние на свой ред да изискваме пряко прилагане на правната рамка на Общността вместо националния закон, особено, когато съдържа спорни текстове и прередактирането им и допълването им не санират фундаменталните разминавания от общия разум на европейската регламентна норма.

Именно с оглед превенция срещу горните опасности, по които алармираме, чрез настоящото сезираме гореизброените адресати, които да упражнят всеки в своята сфера на компетентност контрол с цел избягване държавата ни да търпи за в бъдеще рестрикции от Европейската комисия по повод неприлагане или зле прилагане на европейската нормативна рамка, когато става дума за задължително и пряко приложение, от каквото естество безспорно са всичките изброени в проекта на специалния закон, респ. новата Наредба - предмет на промяна, относими за ресора Регламенти.

 

 

С уважение:   

 

 

Инициативен съвет на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, състоящ се от Седемчленен Управителен съвет, Председател и 210 членове (физически и юридически лица)

 

 

 

 

 

лого СБПБ                                                                                                     

28.7.2018 г.

гр. Велико Търново

 

28 юли 2018 г. 10:50:38 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

лого СБПБДО Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДО Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА – ЗАМ. МИНИСТЪР,

ЧРЕЗ ОТДЕЛ „БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО”

ОТГОВОРНА СТРУКТУРА: ДИРЕКЦИЯ „ПАЗАРНИ МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ“

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: desislava.taneva@parliament.bg

 / НА ВНИМАНИЕТО НА 22-МАТА Й ЧЛЕНОВЕ КЪМ 22.06.2018 г./;

 

ДО  Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: priemna@ombudsman.bg

 

TO MR PHIL HOGAN – COMMISIONER OF EUROPEAN COMMISSION AQRICULALTURE AND RURAL DEVELOPMENT (ДО Г-Н ФИЛ ХОГАН – КОМИСАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ) ЗА КОНТАКТИ:

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_bg

Phone number +32 2 299 11 11 (Commission switchboard) Postal address Directorate-General for Agriculture and Rural Development European Commission Rue de la Loi 130/Wetstraat 130 1049 Bruxelles/Brussel Belgium

 

до БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

28 юли 2018 г. 10:51:22 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

СТАНОВИЩЕ

на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – юридическо лице с нестопанска цел, ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново,гр. Велико Търново 5000, ул. „МАРИЯ ГАБРОВСКА” No 6, вх. В, ет. 2, ап. 4, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg, в качеството на отраслова организация, самоопределила се и заложила в Устава си да осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да осигурява активно участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж. (Към момента на депозиране на Становището членската ни маса наброява близо 210 субекти – физически и юридически лица, като всеки ден се присъединяват нови и нови колеги с оглед защитата ни от законодателни инициативи, съдържащи норми, накърняващи правната ни сфера),

в качеството на контролирани лица по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008) / респ.Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз  и субекти по проекта на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  - Проект  НАРЕДБА № ...  за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

ОТНОСНО:

Становище по Проекта на новата Наредба 1 за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

28 юли 2018 г. 10:51:46 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

 

В срока за обществено обсъждане като заинтересовани частно-правни субекти, осъществяващи  дейността си като контролирани лица Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008), адресираме становището си до възможно най-широк кръг от лица , държавни институции, както и до Европейската комисия, за да може всеки адресат по компетентност да упражни правомощията си на административен контрол до постигане ефект на превенция, щото да не се допусне приемането на спорни текстове в нормативният акт, които ще повлекат след себе си много спорове.

28 юли 2018 г. 10:52:05 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

МОТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРОЕКТО-НАРЕДБАТА:

Считаме, че при условията на свръхрегулирания режим, в който работим, в  лицето на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на

Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) №

834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на

Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250

от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008), всеки от които е с пряко приложение в националното ни законодателство, всяка друга интерпретация или уреждане с наредби на правила на правилата за прилагане на горните е нецелесъобразна и сама по себе си представлява  несъобразяване с европейската доктрина.

В няколко раздели сме набелязали все пак основни моменти, по които следва да има редакция или поне да има налични писмени доказателства, че са спорни текстове или не до там изяснени по целесъобразност:

28 юли 2018 г. 10:52:25 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

Първи: КОМЕНТАР

 

 1. създаване и поддържане на информационна база данни на:

КОМЕНТАР: Такива бази данни съществуват и към момента. Не става ясно от мотивите на доклада целесъобразността на изготвянето на нова информационна база данни, след като веднъж сме изпълнили изискванията надлежния Регламент. Отделно от това – позовавайки се на Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)  (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2013 г.) от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при действащата му редакция – такъв регистър съществува и към настоящия момент. Ако се има предвид обаче нов електронен регистър, по смисъла на проекта за изменение на горепосочения закон, то от сега прозира предрешеността на приемането на проекта и на този закон, по който се анонсира предварителното несъобразяване с дадени становища, възражения и предложения в срока за обществено обсъждане, т.е. процедурата по обществено обсъждане се оказва  компрометирана по отношение и двата нормативни акта.

Същото важи и в частта: „Заключителни разпоредби” на обсъждания настоящ проект :

„§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 17, ал. 1 от Закона за прилагане

на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл.

7а от Закона за нормативните актове.”

Считаме, че независимо изписването на законовата национална рамка, препращаща ни към задължителната европейска нормативна рамка, последната няма да бъде спазена чрез изработване на национални правила за спазване на правилата на ЕО, които следва 1/да се прилагат пряко и 2/съдържат в себе си изрични правила за прилагането им, което прави националната интерпретация на нови правила още на старта несъобразена.

28 юли 2018 г. 10:52:47 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

Второ:

В Раздел III

Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5

Чл. 13. (1) За издаване на заповед по чл. 2, ал. 5, т. 1 - 14 контролиращото лице

подава от името на оператора заявление по образец, утвърден със заповед на министъра

на земеделието, храните и горите и публикуван на страницата на Министерството на

земеделието, храните и горите.

 1. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. копие на договор за контрол и сертификация с оператора;
  2. копие на последния инспекторски доклад;
  3. информация за наложени мерки от приложение 3;
  4. специфични документи и становища от съответните експерти, служби и/или

   институции, които имат компетенции по отношение на подаденото заявление.
 2. Компетентното звено разглежда заявлението и приложените към него

  документи. При установени пропуски и/или несъответствия съответното контролиращо

  лице се уведомява в писмен вид в 15-дневен срок от постъпването на заявлението и

  приложените към него документи, като се определя срок от 10 дни контролиращото

  лице да отстрани установените пропуски/и или несъответствия.
 3. В случай, че в определения по ал. 3 срок на пропуските и/или

  несъответствията не бъдат отстранени административното производство се прекратява.
 4. След отстраняването на пропуските и/или несъответствия компетентното

  звено прави предложение до комисията за разглеждане на заявлението с приложеното

  към него досие.
 5. Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение или прави

  мотивиран отказ в срок три месеца от постъпването им на база становище на

  комисията.
 6. В случай на необходимост от уточняване на обстоятелствата срокът по ал. 6

  спира да тече до предоставяне на необходимите документи.
 7. Компетентното звено съхранява досиетата на издадените от министъра на

  земеделието, храните и горите заповеди за срок от 5 години, считано от датата на

  издаване.
 8. Контролиращите лица следят за прилагане на издадените заповеди.
  1. договор с регистриран ветеринарен лекар;
  2.  становище на регистриран ветеринарен лекар;

КОМЕНТАРИ :

 1. Контролиращото лице не трябва да бъде поставяно в ролята на посредник при кореспонденцията между оператора и компетентното звено. От контролиращото лице не трябва да зависи приемането и предаването на документация.
 2. Работата на контролиращите лица е да проверяват информацията, а не да я събират;
 3. Следва да има изрично уточнение, че събиране на необходимата документация по отношение на исканите дерогации ангажимент има операторът.

Операторът задължително разполага с всички документи по т. 1 – 3, а снабдяването с документите по т. 4 отново е ангажимент на оператора. Т.е. не е необходимо цялата документация да бъде внесена от контролиращото лице;

 1. И не на последно място: Това противоречи на принципите за безпристрастност при контрола заложени в стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012;

28 юли 2018 г. 10:53:06 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

Трето:

Раздел II База данни на оператори в система на контрол и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство

Чл. 46. (1) Компетентното звено създава и поддържа информационна база данни

на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни,

произведени по биологичен начин и на лицата, които осъществяват контрол за

съответствие на биологичното производство, която се публикува на интернет

страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Съгласно чл. 92,

параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен фонд "Земеделие" -

Разплащателна агенция, се осигурява достъп до информацията за инспекциите и

посещенията.

 1. Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира

  защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерна промяна или

  ползване, при спазване на Закона за защита на личните данни.

КОМЕНТАР:

след 25.05.2018 г. вместо Закона за защита на личните данни, пряко се прилага:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

на осн. Член 99 от същия:  Влизане в сила и прилагане 1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.  2. Прилага се от 25 май 2018 година. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.Съставено в Брюксел на 27 април 2016 година.За Европейския парламентПредседател M. SCHULZ За СъветаПредседателJ.A. HENNIS-PLASSCHAERT (1) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 90.  (2) ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 127.

28 юли 2018 г. 10:53:40 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

Четвърто:

В глава пета „КОНТРОЛ И НАДЗОР”, Раздел I , Система за контрол

Чл. 49. (1) На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти,

продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично

производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 и тази наредба, които

произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия,

включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна.

 1. На контрол не подлежат търговци, които продават биологични продукти

  директно на краен потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, не

  приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, не внасят продукти от

  трети страни и не възлагат тези дейности на трета страна.

Коментар: Не са взети предвид коментарите от февруари и март по повод изричното детерминиране на онлайн търговията, че същата не се счита за директна продажба и такива търговци подлежат на сертификация.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0289#t ECR_62016CJ0289_EN_01-E0001

28 юли 2018 г. 10:54:19 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

В светлината на задължителната за държавите членки тълкувателна практика на СЕС е нашето  предложение на коректен текст: за чл. 49 , ал. 2:

 1. На контрол не подлежат търговци, които продават биологични продукти

  директно на краен потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, не

  приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, не внасят продукти от

  трети страни и не възлагат тези дейности на трета страна, с изключение на търговците, извършващи онлайн-продажби, за които важат изискванията за контрол и сертифициране  по условията на чл. 49, ал.1.

или Вариант 2: да се допълни чл. 49, ал.1 с изрично посочване на търговците, осъществяващи онлайн-продажби:

Чл. 49. (1) На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти,

продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично

производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 и тази наредба, които

произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия,

включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна, в това число на контрол и сертифициране подлежат и търговци, осъществяващи онлайн-продажби.

Мотивите ни по отношение горните предложения :

Да няма никакво съмнение относно тълкуването на смисъла на горекоментираните текстове, предложение в Допълнителните разпоредби да се прибави изрична точка 18 с дефиниция кое се счита за Директна продажба в светлината на Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91.

 1. Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на договор за контрол и

  сертификация сключен между оператора и контролиращото лице.
 2. Договорът по ал. 3 съдържа следните минимални реквизити:
  1. име на физическо лице/фирма на юридическо лице;
  2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ;
  3. № и дата на сключване на договора;
  4. описание на дейността, предмет на договора;
  5. идентификация на парцелите по КВС или кадастрална карта;
  6. идентификация на животните и пчелните семейства.
 3. За една дейност операторите могат да имат сключен договор по ал. 3 само с

  едно контролиращо лице. При сключени договори за контрол за различни дейности с

  различни контролиращи лица, същите обменят информация за дейността, която

  контролират и за установени нарушения и/или несъответствия.
 4. При осъществяване на контрола по ал. 1 в случаи на установени нередности и нарушения контролиращите лица в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) №

  889/2008 прилагат мерки от приложение № 4.
 5. Контролиращите лица спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007,

  Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба при изпълнение на

  дейностите по контрол и сертификация, за което подписват декларация съгласно

  приложение № 5.
 6. С договора по ал. 3 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и

  сертификация за спазване на правилата за биологично производство, преработка,

  означаване, търговия, внос и износ със земеделски продукти и храни в Република

  България.
 7. Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от

  Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и

  сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения

  XII и ХПа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа количество произведена

  продукция.

КОМЕНТАР:

В противоречие с изискванията на Регламент (ЕО) № 889/2008 - в приложения XII и XIIа няма предвидени клетки за произведени количества и № на партида/и произведена продукция. Всяко контролиращо лице издава при поискване (както е при внос на биологични продукти от трети страни) сертификат за транзакция, в който се описва конкретната партида с количество и № на партида.

28 юли 2018 г. 10:54:56 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

Предложение с оглед горните коментари в Допълнителни разпоредби в отделна точка:

18.  Дефиниция за „Директна продажба” – да бъде изведена от задължителната тълкувателна практика на СЕС или направо, за да няма противоречие в интерпретацията на европейската тълкувателна доктрина, да се посочи изведеното от СЕС тълкуване от цитираното съдебно решение по преюдициално запитване за понятие на директни продажби.

Решение на Съда (девети състав) от 12 октомври 2017 г.

Kamin und Grill Shop GmbH срещу Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.

Преюдициално запитване — Земеделие — Биологични продукти — Система за контрол, създадена с Регламент (ЕО) № 834/2007 — Понятие за директна продажба на краен потребител или ползвател.

Дело C-289/16.

Решение на Съда (девети състав) от 12 октомври 2017 г.

Kamin und Grill Shop GmbH срещу Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.

Преюдициално запитване — Земеделие — Биологични продукти — Система за контрол, създадена с Регламент (ЕО) № 834/2007 — Понятие за директна продажба на краен потребител или ползвател.

Дело C-289/16.

 • Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2017:758

 

 

„Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител. „

 

28 юли 2018 г. 10:56:07 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

В заключение, горните коментари само маркират някои от текстовете, които намираме за спорни, а със сигурност колегите ще намерят и други моменти, които биха затруднили работата ни. Наредбата действително касае контролиращите лица, но ние сме пряко засегнати от правните последици, тъй като ако се приеме в този й вид, услугата ще се оскъпи с оглед допълнителният ресурс, който ще се наложи да вложат контролиращите лица по администрирането на документи по контрол и сертифициране и в крайна сметка цената на тази услуга неминуемо ще бъде в тежест на нас -контролираните лица.

Като цяло считаме, че вместо да се облекчава работата ни в сектора, се създават все повече административни прегради, които ни обременяват, отделно от това оскъпяват услугата на контрол и сертифициране, а от друга страна се размиват отговорностите на държавният орган в лицето на МЗХГ – прехвърляйки функции на власт и подчинение между контролиращите лица и контролираните, които отношения са в частния сектор. Пропорционалността в този случай следва да се изведе от момента, в който държавният орган в лицето на МЗХГ бидейки този, който осъществява надзора и след като е овластената държавна структура в този смисъл, следва и да носи отговорност от незаконосъобразни административни актове досежно надзорната си дейност за спазване на европейската правна рамка от всеки задължен частно-правен субект в страната ни като държава членка на ЕС, сред които са и контролираните лица и контролиращите лица при условията заложени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г.,) (Регламент (ЕО) № 889/2008). А не на настоящата наредба или др.национален нормативен акт.

28 юли 2018 г. 10:56:31 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

В този смисъл бе и становището ни по отношение проекто измененията в  Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз  /със срок за обществено обсъждане до 30.06.2018 г./  Заключителната част от становището ни по този повод е актуална и към настоящият момент, заради което я ползваме с цел по-голяма чуваемост сред отговорните институции и сред колегиума:

Като цяло промяната на Закона създава впечатление, че държавата в лицето на МЗХГ маркира пред Европейската комисия механизми по прилагането на относимата правна рамка на Общността, прогласявайки изпълнението на заложените в регламентите цели, но на практика със зле фомулираните текстове не само че няма да се постигнат целите, но ще се произведе точно обратният ефект. В настоящто становище сме коментирали само най-фрапиращите примери.

Ефектът, който целим с настоящото Становище е в срока на обществено обсъждане да се постигне ефективно, а не фиктивно обсъждане. В същото време да се сезират по компетентност горепосочените адресати, та всеки от тях в неговата компетентност да се произнесе по целесъобразността на проекто-промяната в специален закон доколкото изобщо такъв е необходим, щом има изрична и подробна правна рамка на Европейската общност. Считаме и че Европейската комисия, чрез Комисар Хоган трябва да се сезира с оглед превенция срещу зле прилагането в националното законодателство на задължителните Регламенти. Като контролирани лица, изцяло сме зависими от изпълнението /прякото прилагане/ на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Недоумяваме защо е необходимо с лош прочит на регламентите, националният законодател да привнася нови правила на правилата, важащи за всички частно-правни субекти на страните членки, а унифицираното прилагане на регламентите е задължително не само за частно-правните субекти, но и за административните органи. В този смисъл имаме право и ние на свой ред да изискваме пряко прилагане на правната рамка на Общността вместо националния закон, особено, когато съдържа спорни текстове и прередактирането им и допълването им не санират фундаменталните разминавания от общия разум на европейската регламентна норма.

Именно с оглед превенция срещу горните опасности, по които алармираме, чрез настоящото сезираме гореизброените адресати, които да упражнят всеки в своята сфера на компетентност контрол с цел избягване държавата ни да търпи за в бъдеще рестрикции от Европейската комисия по повод неприлагане или зле прилагане на европейската нормативна рамка, когато става дума за задължително и пряко приложение, от каквото естество безспорно са всичките изброени в проекта на специалния закон, респ. новата Наредба - предмет на промяна, относими за ресора Регламенти.

 

 

С уважение:   

 

 

Инициативен съвет на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, състоящ се от Седемчленен Управителен съвет, Председател и 210 членове (физически и юридически лица)

 

 

 

 

 

лого СБПБ                                                                                                     

28.7.2018 г.

гр. Велико Търново

 

28 юли 2018 г. 11:51:38 ч.
СБПБ

Подкрепа за становище на СБПБ

Пълният текс на Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти) е качен на сайта на СБПБ:

http://sbpb.bg/docs/SBPB-Stanovishte-Naredba-1.pdf

 

 

28 юли 2018 г. 12:28:24 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

Пълният текст на Становището на СБПБ е вече достъпно до членовете ни и качено на сайта на СБПБ, може да бъде прочетено в цялост и на следният линк:

 
Същото ще бъде разпратено и на изброените в него институции - адресати.
 

28 юли 2018 г. 20:48:05 ч.
Гинка

Подкрепям Становището на СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ.

 

http://sbpb.bg/docs/SBPB-Stanovishte-Naredba-1.pdf

28 юли 2018 г. 22:58:37 ч.
Искрен

Подкрепям Становището на СБПБ

Напълно подкрепям Становището на СБПБ.

 

http://sbpb.bg/docs/SBPB-Stanovishte-Naredba-1.pdf