Обществени консултации

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи

Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (Наредба № 5) е издадена на основание чл. 86, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване. С нея се определят видът и формата, издателят, сроковете на валидност и съхранение на видовете корабни документи, с които трябва да бъдат снабдени корабите, плаващи под българско знаме, както и всички изисквания, свързани с тях и с издаването им. Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 има за цел:

ü да приведе наредбата в съответствие с разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване;

ü да въведе актуалните изисквания на международното и европейското право към корабните документи;

ü да намали административната тежест върху притежателите на кораби, плаващи под българско знаме, за които не се прилагат изискванията на международните конвенции, по които Република България е страна.

С предвидената в § 1 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 разпоредба, наредбата се привежда в съответствие с разпоредбата на чл. 86, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване – образците на корабните документи, издавани на кораби, плаващи под знамето на Република България, се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Посредством това допълнение, се постига един по-бърз и ефективен метод за привеждане на формите на корабните документи в съответствие с настъпили изменения в международноправните актове. С оглед на това изменение, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 предвижда отмяна на всички приложения към наредбата (§ 93 от проекта), както и заличаване на препращащите към тях текстове. Тези изменения имат и допълнителна добавена стойност, като облекчават обема и опростяват структурата на нормативния акт, което от своя страна го прави по-лесно достъпен за неговите адресати.

На следващо място, с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 се въвеждат корабни документи, които се изискват съгласно Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води, приета на Дипломатическа конференция, проведена в централата на Международната морска организация (ИМО) в град Лондон на 13 февруари 2004 г., ратифицирана със закон на 16 март 2018 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2018 г.). Конвенцията ще влезе в сила за Република България от 30 юли 2018 г.

Проектът на нормативен акт въвежда в националното законодателство корабни документи, изискуеми съгласно вторичното право на Европейския съюз (ЕС), а именно:

1. по Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 330 от 10 декември 2013 г.), корабни удостоверения, които ще са задължителни за всички морски кораби, плаващи под знамето на държава-членка на ЕС след 31 декември 2018 г.;

2. по Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252/118 от 16 септември 2016 г.), задължителни за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа след 6 октомври 2016 г., но не по-късно от 7 октомври 2018 г.

По-конкретно, с § 33, 79, 85, 87 – 89 се въвеждат изискуемите за корабите, попадащи в обхвата на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води, 2004 г., документи – международното свидетелство за управление на баластните води, дневник за баластни операции и корабен план за управление на баластните води.

На въвеждането на изискваните от Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО и приетите от Европейската комисия, съобразно член 25 от регламента, Решения за изпълнение корабни документи е посветен § 65 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5.

С § 5, 35 – 38 от проекта на наредбата, в българското законодателство се въвеждат изисквания на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (Директива 2016/1629). Директива 2016/1629 цели постигане на хармонизация на равнището на ЕС и предотвратяване нарушаването на конкуренцията и различието в равнищата на безопасност на корабоплаването. С оглед на това директивата въвежда единни технически изисквания, които следва да се актуализират редовно и да се прилагат за всички вътрешни водни пътища на ЕС, както и свидетелства за вътрешно корабоплаване, потвърждаващи пълното съответствие на плавателните средства с тези технически изисквания, които следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на ЕС. Действащата редакция на Наредба № 5 е приведена в съответствие с отменената Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г.) и предвижда издаване на корабни удостоверения на Общността за съответствие с техническите изисквания, посочени в приложенията към Директива 2006/87/ЕО. Поради различните правни рамки и срокове за процедурите за вземане на решения е трудно да се поддържа равностойността на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, издадени в съответствие с Директива 2006/87/ЕО, и свидетелствата, издадени в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн.

По тази причина, с оглед преодоляване на липсата на правна сигурност и нейното потенциално отрицателно въздействие върху безопасността на корабоплаването, с предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 се въвеждат тези изисквания на Директива 2016/1629, които уреждат издаването, подновяването, продължаването на валидността, преиздаването и отнемането на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Съюза, отказа за издаване на такова удостоверение, внасянето на промени или издаване на ново удостоверение в случаите на основни изменения или основни ремонти, както и издаването на временни корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Съюза, които удостоверяват съответствието на плавателно средство с единните технически изисквания. Изрично са посочени компетентните органи, които могат да издават корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Съюза, както и техните задължения за взаимно уведомяване и водене на регистър на издадените удостоверения.

Пълното съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2016/1629 ще бъде постигнато с приемането на нова Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. С цел избягване на евентуални празнини в националното законодателство до приемане на новата наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 е предвидено изискванията към корабните документи за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, които произтичат от Директива 2016/1629, да се прилагат от крайната дата за нейното транспониране съгласно член 37 от същата директива или 7 октомври 2018 г. Това се постига с § 94 от Преходните разпоредби на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5. Допълнително с преходните разпоредби на проекта на нормативен акт се въвежда и възможността предвидена в разпоредбата на член 28 от Директива 2016/1629, който предвижда, че документи, попадащи в обхвата на директивата и издадени от компетентни органи на държавите членки съгласно Директива 2006/87/ЕО преди 6 октомври 2016 г., остават валидни до изтичането на срока им. На тази задача е посветен § 95 от Преходните разпоредби на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5. Отделно от гореизложеното, в процеса на изготвяне на проекта на нормативен акт бе установено, че в Директива 2016/1629 липсват правила, уреждащи изискванията към корабните документи за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, издадени в периода от датата на влизането на директивата в сила (6 октомври 2016 г.) до крайната дата за нейното транспониране в националното законодателство (7 октомври 2018 г.). За да бъдат избегнати потенциални затруднения за корабопритежателите на кораби, плаващи под българско знаме по вътрешните пътища на Европа, по време на проверки в пристанища на държави-членки на Съюза, с § 96 от Преходните разпоредби на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 се предвижда корабни документи, издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в горепосочения времеви период и чийто срок на валидност не е изтекъл към 7 октомври 2018 г., да бъдат служебно преиздавани във формата изисквана от Директива 2016/1629, без да бъде променян (продължаван) срокът им на валидност.

В контекста на намаляване на административната тежест, по отношение на корабопритежатели на плавателни средства, непопадащи в обхвата на международните конвенции, по които Република България е страна, се предвижда изменение във връзка с периодичната заверка на свидетелствата за съответствие с техническите изисквания към тези кораби. Изискването за периодична заверка на посочените свидетелства за кораби за спорт, туризъм и развлечение, вписани в регистъра на големите кораби, както и за кораби, извършващи стопанска дейност и вписани в регистъра на малките кораби, се свежда до 1 (една) на брой заверка за периода на тяхната валидност. Тази заверка е междинна и се извършва след преглед между втората и третата година от датата на издаване на документа (със срок на валидност пет години). За въвеждане на облекчението е предвиден § 34 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5.

 

Лице за контакт:
Марко Базлянков,
Старши експерт,
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Е-mail: Marko.Bazlyankov@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 5.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари