Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Подготовката на проекта е инициирана с оглед необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), съгласно която обстоятелствата по чл. 155, ал. 1, т. 2 от същия закон се установяват служебно от органа по назначаването. С оглед изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, се премахва изискването към кандидатите в конкурси да представят удостоверение за признато висше образование при издадена диплома от чуждестранно висше училище.


Дата на откриване: 6.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари