Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. на Наредба № Н-15/2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и специфични условия на труд на цивилните служители

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Изменението на ал. 3 в чл. 37 от Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. се налага поради това, че към момента същата възпрепятства реализирането на заложените в ал. 1 на тази разпоредба цели, свързани с повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба, преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили, както и към стимулиране на кариерното им развитие.

С прецизирането на разпоредбата на ал. 3 изрично се определя, че допълнителното възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав е с постоянен характер по смисъла на чл. § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. По този начин ще се отстранят  констатираните противоречия и затруднения при прилагането й, с оглед факта, че съгласно чл. 193, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военнослужещите са длъжни по всяко време на денонощието да бъдат на разположение за изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба. В случай, че военнослужещите ползват отпуск, тяхната пълна отговорност като командири (ръководители) от различни йерархични нива не се отменя, а само се делегират ограничени права на определените заместници по изпълнение на част от функционалните им задължения.

Предвижда се с проекта на нормативен акт да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Изменението на наредбата следва да се извърши в най-кратък срок, с оглед предвиденото предстоящо участие на военнослужещи от въоръжените сили в международни учения, както и своевременното изготвяне на необходимите разчети, планиране и заявяване на определените ресурси и създаване на организация за нейното изпълнение.


Дата на откриване: 9.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари