Обществени консултации

Консултационен документ за Концепция на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Националният статистически инситут започна подготвка за изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на ЕП и на Съвета относно преброяване на населението и жилищния фонд с разработване на нормативната база на предстоящото преброяване през 2021 година.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари по Концепцията на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

Обществената консултация се открива за 30 дни, като стартира на 09 юли 2018 година.


Дата на откриване: 9.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юли 2018 г. 12:49:37 ч.
dsamharadze

Предложения

Предложения:

По т.4.1. Подкрепям идеята за референтна дата на преброяването да е през м. май, която се изрази на срещата в град Велико Търново. Мотивите за това са: неблагоприятните метеорологични условия през м. февруари; провеждане на избори през м.ноември; учебната година не е приключила; м. май предхожда отпускарските месеци и населението не е толкова мобилно.

По т.4.3. Методът да е комбиниран - електронно преброяване и хартиен въпросник. Периодът за електронното преброяване да е в рамките на не по-малко от 14 дни. Да има диапазон от два дни между електронното и традиционно преброяване. Персоналното интервю с хартиен въпросник също да е за период от 14 дни.

По т.4.5. Необходимо е освен изброените органи на преброяване да се допълни и отговорник на временно ситуиран център. В тези центрове ще може всеки да се преброи след края на традиционното преброяване. В малките населени места това може да се организира в читалище, училище, детска градина.

По т.4.9. Възнаграждението на преброителите да е формирано от твърдо гарантирано заплащане и ставки по дейности/на база предходно преброяване 2011/. За отдалечените труднодостъпни райони, махали и местности, общото възнаграждение по ставки може де увеличи с коефициент 1.5. Гарантираното заплащане трябва да е обвързано в гражданския договор с определени ангажименти и отговорности/може да са свързани с електронните кодове или въвеждане на хартиените въпросници/. Да се предвидят транспортни разходи за преброители, контрольори и придружители. Не е необходимо да се раздават сим карти на преброители и контрольори, защото всеки има мобилен телефон и никой няма да си махне картата от телефона, за да сложи новата карта или да търси друг апарат.

Финансовите трансфери за общините трябва да са по-големи по стойност в сравнение с предходното преброяване, защото много от дейностите/райониране, набиране на преброители, контрольори и резерви; обучения; раздаване на материали; приемане на извършената работа и организаране на транспорт/ са изнесени в общинските администрации. Те могат да се определят за година по алгоритъм на база 2% или 3% от броя населението на общината; възходяща скала в зависимост от броя на населението на общината; на база % от годишния бюджет на общината; териториален обхват на община.

01 август 2018 г. 10:57:00 ч.
Kina Sabeva

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

След като се запознахме с представения за обществено обсъждане Консултативен документ за Концепция на Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година, споделяме следното предложение:

Относно (4.2): Информацията, която ще се събира по време на преброяването

За периода от началото на 1993 до 30 юни 2018 в България е  предоставена международна закрила на  24,845 лица (13,324 със статут на бежанец и 11,521 с  хуманитарен статут).

Понастоящем няма информация колко лица с предоставена международна закрила се намират в страната.

Считаме за необходимо и целесъобразно да бъде определен допълнителен признак за информацията, която  ще се събира по време на преброяването  по отношение на лицата, а именно:  да се събира информация относно лицата с предоставена международна закрила в България  и  какъв е предоставеният им статут -  бежански или хуманитарен.

При необходимост сме готови да аргументираме и защитим предложението си.

Кина Събева, Председател, Български съвет за бежанци и мигранти

02 август 2018 г. 11:13:27 ч.
vili_traikovich

Промяна в начина на провеждане на обученията на преброители и контрольори

Обученията на преброители и контрольори да се провеждат в следната последователност:

 
1. Служителят от ТСБ да обучава САМО контрольорите в общината, за която отговаря.
2. Контрольорите да обучават преброителите в контролния участък, за който отговарят.
 
Това да бъде записано в новия закон за преброяването като задължения на служителите на ТСБ, контрольорите и преброителите.
 
Ефектът, който ще се постигне по този начин е следния:
 
1. По-качествено обучение. При преброяването през 2011 г. един единствен служител на ТСБ трябваше да обучи в някои общини над 360 човека, от които близо 70 бяха контрольори. Макар обучението да беше проведено в 3 последователни дни, при цялата тази маса от хора служителят на ТСБ губеше време в отговаряне на въпроси на нечули и неразбрали. Така всъщност акцентът беше върху рутинното изпълнение на тази мащабна задача вместо да се обмислят, обсъдят и да се търси решение на конкретни проблеми, характерни за общината и контролните райони. При поискване за допълнително обучение само за контрольори точно с тази цел се оказа, че служителят на ТСБ имал да върши и други служебни задачи и закъснявал със сроковете им, можел следващата седмица, но пък тогава когато той може, залата за обучения е заета с други дейности на общината. Все пак задълженията на контрольорите са не само да знаят дали са живи и здрави преброителите, а дали изпълняват качествено задълженията си и при затруднения да им помагат. 
 
2. Ясно разграничаване на задълженията на контрольорите от тези на преброителите. Много често при проблем на преброителите контрольорите просто ги пренасочваха към служители в общината или към служителя от статистиката. А впоследствие получиха заплащане за работа, която реално беше вършена от служители на общината и статистиката. Имаше случаи контрольорите да изключват телефоните си вечер след 18 часа или в почивните дни, а когато преброителите им направеха забележка, казваха че общинската преброителна комисия е за да отговаря на въпросите им.
 
3. Обучението на преброители от контрольори ще е своеобразен тест за притежаваните от контрольорите качества. Не е тайна, че общинските преброителни комисии назначават за контрольори свои роднини, приятели и колеги. В последствие се оказва, че контрольорът не разбира материята и преброителите са принудени сами да се справят. Не са единични случаите, когато контрольорите дори не присъстваха на обучението, защото тяхната работа била да следят дали преброителите работят, а не да знаят как се попълват данните за преброяването, т.е. да е нещо като надзирател. А когато бяха откривани грешки при приемането на преброителните карти от служителя на статистиката, контрольорите викаха преброителите да си видят грешките, да чуят къде са сгрешили и им даваха срок да си ги оправят. Следваше поправка от преброителя и отново предаване на материалите на служителя на статистиката под надзора на контрольора.