Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Настоящият проект на акт има за цел привеждане на нормативната уредба в съответствие с развитието на обществените отношения. Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове е ратифицирана от Република България със Закон с член единствен: „Ратифицира Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага, с декларация, съгласно която „Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от конвенцията са следните органи: Министерството на правосъдието - за актовете на съдилищата и нотариусите, Министерството на образованието, младежта и науката - за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена, областните администрации - за документи, издавани от кметовете и общинските администрации, и Министерството на външните работи - за всички останали актове."

С влизането в сила през 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование, който отмени Закона за народната просвета, настъпиха редица изменения в използваните термини, включително в понятието „народна просвета", използвано в текста на Декларацията по чл. 6, ал. 1. Междувременно, в резултат на проведена административна реформа с цел оптимизиране и ускоряване извършването на услугите спрямо гражданите, дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи преминаха от Министерството на образованието и науката към Националния център по информация и документация.

 


Дата на откриване: 9.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари