Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение е изготвен в изпълнение на разпоредбата на § 79 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ. бр. 59 от 2016 г.) и има за цел привеждане на Правилника за дейността на НАПОО в съответствие с изискванията, въведени чрез приетите промени в закона.

Предложенията за изменения и допълнения в Правилника за дейността на НАПОО са вследствие необходимостта от синхронизирането му също така със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 36 от 2009 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 7 от 2018 г.), както и с ПМС № 129 от 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители с оглед изпълнението на разпоредбата на § 84, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.).


Дата на откриване: 9.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари