Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.( Обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г., изм. и д

С проектa на акт се изменя Устройствения правилник на Министерството на икономиката(Обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., бр. 36 и бр. 98 от 2016 г., изм. и доп., бр. 49 от 2018 г.).Предвижда се увеличаване числеността на заместник-министрите на икономиката от двама на трима, което ще осигури своевременното изпълнение на правомощията на министъра на икономиката по чл. 5 от Устройственияправилник на министерството.Предвидено е и отмяна и заличаване на текстове по отменения Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което ще осигури съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Дата на откриване: 13.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари