Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет на изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г.

За издаване на решение за утвърждаване на площадка, следва да бъде представено здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, за издаването на което трябва да има проект на подробен устройствен план, който от своя страна е последващ документ, издаден на основание положително решение за утвърждаване на площадка. С оглед намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица се предлага изменение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, като е предвидено на етап утвърждаване на площадка за проектиране, да не се изисква здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

С цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса се предвиждат и изменения на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които ще спре да се изисква представянето на копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец, копие от документи за самоличност на физическите лица и документ за липса на просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие" в процедурите по отдаване под наем на маломерните имоти от държавния поземлен фонд по чл. 24а, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Във връзка със защита на личните данни на заявителите, няма да се изискват копия от личните им документи, като заявителите ще представят личните си документи при подаване на заявленията.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Правна“, МЗХГ

 Email:

 HRangelov@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 16.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юли 2018 г. 08:42:46 ч.
nenchosp

Скрито затягане на разпоредбите и усложняване.

Стои въпрос, защо в поправката за намаляване на административната тежест, са добавени и членове, които нямат нищо общо с това. Измененията в чл. 64, чл. 28 и още няколко, имат силно противоречив характер, които буди нещо средно между съмнение и недоумение. Очевидно идеята е спестените на граждани на пари от такси на едното гише, да бъдат за сметка на съседното гише. 

Особено промяната в чл. 64, която ще гарантира приходи от бъдещата втора вълна на изграждане на ВЕИ мощности....