Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване

С Наредбата се актуализират и определят дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, условията и реда за тяхното осъществяване и финансовото им осигуряване. Очертава се обхвата на отбранително-мобилизационната подготовка и се регламентират отговорностите на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на тези дейности и задачи. Фокусирана е върху организацията на функциониране на системата и методическото ръководство и контрол при осъществяване на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка.

Разработването на Наредбата е свързано с проблемите при прилагането на сега действащото Постановление на Министерския съвет за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване е разработена от Междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната.

Очакваните резултати са свързани с усъвършенстване на организацията при изпълнение на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация.

По проекта на "Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване" е изготвена предварителна оценка на въздействието и е проведено публично обсъждане, съгласно изискванията на закона за нормативните актове.

Проектът на "Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване" не транспонира норми от Европейското законодателство, поради което не се налага изготвянето на справка за съответствие с него, съгласно чл. 35, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предлаганият проект на Наредба няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови средства, нито води до оказване на пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет през текущата година.

Проектът на постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване и справката за отразените становища ще бъдат публикувани за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната


Дата на откриване: 24.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари