Обществени консултации

Проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси за лицата по § 2 от ЗПКОНПИ след проведени обществени консултации и съгласувателна процедура

 

Проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, след проведени обществени консултации и съгласувателна процедура.

 

С наредбата се уреждат организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси.

 

Линк към изтеклата на 28 юни 2018 г. обществена консултация на проект на Наредбата: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=3534

 


Дата на откриване: 24.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 август 2018 г. 13:27:01 ч.
Nikolaeva

Проект на Наредба

1.  В местните администрации в малките населени места (села) доста често администрацията се състои от Кмета на съответното село, който е орган по назначаване, 1 – специалист и 1-хигиенист (ако има такъв).  В тези случаи е обективно  невъзможно кметът на селото  да сформира комисия по чл. 11, ал. 2 в състав най-малко трима редовни и един резервен член.

2. В чл. 12, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 да се прецизира текста „чл. 1, т. 2 и 3”, тъй като явно е изпусната „ал. 2”.

3. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби е посочен чл. 4, ал. 8. В чл. 4 от проекта на Наредбата има само 5 алинеи.