Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

С проекта се създава нов чл. 23, съгласно ал. 1 по който право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол ще имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

По реда на ал. 2 от горецитираната правна норма се предлага заявените за подпомагане животни по схемата да бъдат идентифицирани с одобрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г. и обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.; да бъдат въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ; да бъдат вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1,   т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; да бъдат с доказан произход; да бъдат вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството; да имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

С ал. 3 от предложения текст на новия чл. 23 се въвежда изискването земеделските стопани, кандидати по схемата, да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

На основание ал. 4 от разпоредбата земеделските стопани, кандидати по схемата, по отношение допустимите си животни, с изключение на тези от съответните автохтонни породи, трябва да отговарят на следните условия:

- да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;

- в стопанството да са регистрирани приплоди от породи, ползвани за месо, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Съгласно ал. 5 от проекта на правна норма спазването на условията по ал. 2 за доказан произход и вписване в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството следва да се проверяват и отбелязват от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Алинея 6 от същия предвижда размерът на помощта по схемата да се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4.

           

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания и идентификация на

 земеделски парцели“, МЗХГ

  Email:

 npetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 24.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари