Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Проектът на национална научна програма  „Иновативни  нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед) е разработена в резултат на проведени консултации с министерства и областни администрации за идентифициране на важните за секторните политики научни дейности. Постигната е съгласуваност между висшите училища и научните организации за съвместно изпълнение на националната научна програма.

Персонализираната медицина цели поставяне на пациента и нуждите на уникалния му организъм в центъра на лечението. Това предполага своеобразна революция във фармацията от гледна точка на днешните й постижения. Въпреки добрата ефективност на конвенциалните антинеопластични лекарства те показват ниска селективност (засягат и бързоделящите се нормални клетки), което води до тежки странични ефекти.

България се отличава с уникалните си климатични и екологични предимства, като предлага удивително разнообразие от растителни и животински видове – източници на биологично активни субстанции с потенциална приложимост като високоактивни хранителни добавки и козметични средства.

С изпълнение на програмата се очаква изследванията да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници. Следва да се разработят нови методологии за изследване на биологично активни вещества и да се определи качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина. Успешното разработване на алтернативни подходи в борбата срещу инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението. Също така ще намали натиска върху здравната и социалната система чрез оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции, както и периодите на нетрудоспособност на засегнатите, което се очаква да доведе до забележими икономически и социални ползи за страната.

Общият бюджет на програмата  за периода 2018-2021 г. е в размер на 5,9 млн. лв., разпределени по години, както следва: 2018 г. – 1 300 000 лв.; 2019 г. – 1 600 000 лв.; 2020 г. –  1 500 000 лв.; 2021 г. – 1 500 000 лв.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

Чрез изпълнението й се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.


Дата на откриване: 25.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 24.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари