Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал

С последните изменения и допълнения в Закона за посевния и посадъчния материал (изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г.) отпада разрешителния режим по отношение на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал, което налага промяна в предметния обхват на Наредба № 13 от 2004 г. Същата като подзаконов нормативен акт е необходимо да съответства на нормативния акт от по-висока степен.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 е изготвен и в във връзка с Решение № 496 на Министерски съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както  и с оглед директното приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

В заключителните разпоредби на проекта на наредба се правят и изменения от техническо естество (актуализират се препратки и наименованията на администрации) в няколко наредби: Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения, Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз,  Наредба № 24 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения, Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн и Наредба № 80 от 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите-членки на Европейски съюз.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация

 и семеконтрол, МЗХГ

 Email:

 iasas@iasas.government.bg

 

 


Дата на откриване: 26.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари