Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-748 от 20 Октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по

Основната цел на промяната на подзаконовия нормативен акт е преодоляване на наличното несъответствие с нормите на НПК. Това несъответствие е преодоляно с отмяната на чл. 3, т. 5, б. “в“ и чрез съответните изменения в хипотезите на чл. 3, т. 2 и т. 3 и от Инструкцията, препращащи към коректните разпоредби на НПК. Проектът предвижда промяна и с цел преодоляване на констатираната непълнота на предвидените в Инструкцията хипотези, което налага нейното допълване, изразяващо се в предвиждане на нова хипотеза на заличаване на обработваните лични данни - чл. 3, т. 3, б. “г“, свързана с прекратяване на наказателното производство от съда, когато се установи, че деянието съставлява административно нарушение. Проекторазпоредбата е обвързана с изменената норма на чл. 250, ал. 1, т. 2 от НПК, съгласно която съдът прекратява наказателното производство, когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, съставлява административно нарушение. Прецизирани са отделни правни норми с цел установяване на единен подход при групирането на обстоятелствата, с настъпването на които се заличават личните данни на лицата. Така в чл. 3, т. 1 от Инструкцията към основанието, което е посочено в нея (заличаване при постановен отказ от образуване на наказателно производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК поради това, че деянието не е извършено или не съставлява престъпление) се добавя и новото основание въведено с чл. 24, ал. 1, т. 8а от НПК, доколкото извършеното деяние не съставлява престъпление, но се явява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство и съответно не следва да е обвързано с изтичането на срок, като кумулативна предпоставка за заличаване на данните. Възприетият подход се следва и при измененията в чл. 3, т. 5, б. „а“ и „б“. Визираната хипотеза на т. 8а на чл. 24, ал. 1 от НПК е изведена като самостоятелно основание за заличаване на лични данни в чл. 3, т. 3, б. “д“. Обособяването й като отделно основание е породено от обстоятелството, че прекратяването на наказателното производство в тези случаи може да бъде извършено както от прокурора, така и от съда, от една страна, както и във връзка с предвиденото изключение в разпоредбата на чл. 3, т. 5, б. „б“, обвързваща заличаването на обработваните лични данни с изтичането на давностния срок по чл. 81, ал. 3 от НК. Предвижда се в чл. 3, т. 5, буква „в“ да се отмени, тъй като препраща към вече отменените и несъществуващи основания на чл. 369, ал. 2 и ал. 4 от НПК (редакция до изменението с ДВ, бр. 63/2017 г.).


Дата на откриване: 30.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари