Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Науки за земята и добив и обогатяване на полезни изкопаеми“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.

С него се определят:

  • професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение;
  • изисквания към кандидатите за обучение;
  • резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;
  • изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
  • изисквания към обучаващите;
  • възможности за продължаване на професионалното обучение – Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“, могат да продължат обучението си по други професии/ специалности от професионално направление „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“, като част от обучението по общата професионална подготовка и отрасловата професионална подготовка се зачита;
  • възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) - придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“ може да постъпва на работа на длъжности от единични групи 8111 Миньори и работници в кариери и 8112 Машинни оператори по обработка на руди и минерали от НКПД, 8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях (8342 2001, 8342 2002, 8342 2011, 8342 2012, 8342 2013, 8342 2014, 8342 2015), 8343 Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения (8343 2003, 8343 2004, 8343 2005, 8343 2007, 8343 2011, 8343 2013, 8343 2019), както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.


Дата на откриване: 31.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари