Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Електротехника и енергетика“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.

С него се определят:

  • професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение;
  • изисквания към кандидатите за обучение;
  • резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;
  • изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
  • изисквания към обучаващите;
  • възможности за продължаване на професионалното обучение – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалността „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения” от професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения “, могат да продължат обучението си по друга специалност или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“;
  • възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).


Дата на откриване: 31.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2018 г. 13:25:52 ч.
Yarlovska

Машинист на котли с високо налягане

Завършилите Втора СПК на професия "Оператор на парни и водогрейни съоръжения" да имат право  да се явят  само  на изпит за правоспособност  за "Машинист на котли с високо налягане" , без да  преминават  курс за правоспособност от 280 уч. часа . Това  да  бъде точно и ясно  записано  в Наредба № 2 за придобиване на правоспособност .

До сега придобилите Втора СПК на професията  се включваха в курс за правоспособност , който е още 280 часа или по време на курса за ПК  някак си се включваха в курс за правоспособност , но само във фирми който имат заверени учебни програми в ГД "ИДТН" .