Обществени консултации

Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2019 г.

 

С решението за втора година в държавната администрация стартира стипендиантска програма, която е регламентирана в Закона за държавния служител (ЗДСл). Нейната основна цел е да привлича бъдещи служители с конкретна специалност, необходима за осъществяване на дейността на съответната административна структура.

 

Стипендиантската програма ще позволи на държавната администрация да привлича бъдещите си служители още преди завършване на тяхната образователно-квалификационна степен, като в същото време привлечените по този начин ще могат да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършването на образованието си.

 

Списъкът включва специалности, които са необходими на съответната администрация и за които в продължение на повече от 18 месеца не са намерени подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от ЗДСл., както и броят и размерът на стипендиите за всяка от включените специалности. Списъкът се актуализира ежегодно по предложение на администрациите. Административните структури, които през 2019 г. ще обявят стипендиантски програми са: Агенцията за ядрено регулиране и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, като областите за които ще се предоставят стипендии са: ядрена техника и енергетика, ядрена сигурност, ядрена физика и технологии, безопасност и разпространение на ядрени материали и компютърно и софтуерно инженерство.

 

За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс по специалност, включена в списъка от специалности, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии.

 

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв. Стипендията се изплаща до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план на студента.

 

Финансирането на стипендиантската програма ще се осъществява в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на конкретната администрацията за съответната година.

 

Устойчивостта на програмата като инструмент за привличане и задържане на служители от необходимите за администрацията специалности ще бъде гарантирана от наличието на наставник на стипендианта по време на провеждането на програмата, както и от задължението на стипендианта да работи в съответната административна структура минимум 3 години след завършване на висшето си образование.


Дата на откриване: 6.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари