Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, приета с ПМС № 5 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г., 26.01.2007 г., изм., бр. 22 от 2016 г.)

С Постановление № 5 на Министерския съвет от 17.01.2007 г. е  приета Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите.

С Постановление № 52 на Министерския съвет от 17.03.2016 г. Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите е приведена в съответствие с действащото законодателство.

С  проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, се предлагат промени, произтичащи от Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на удостоверение за семейно положение и членове на семейство. Вместо него председателят на комисията по служебен път изисква удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Предложените промени намаляват броя на удостоверителните документи на хартиен носител, необходими за установяване на качеството „военнопострадал“.

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал.1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

С проекта на постановление не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствието с европейското право, съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА.

Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите и справката за отразените становища ще бъдат публикувани за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в съответствие с чл.26 от Закона за нормативните актове.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 13.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари