Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Стопанско управление и администрация“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионалното образование и обучение.

С него се определят:

  • професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение;
  • изисквания към кандидатите за обучение;
  • резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;
  • изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
  • изисквания към обучаващите;
  • възможности за продължаване на професионалното обучение – придобилите професионална квалификация по професията „Съдебен служител“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, ако отговарят на условията за входящо минимално образователно равнище, регламентирано в ЗПOО и в Рамковите програми;
  • възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) - лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Съдебен служител“, може да постъпва на работа на следната длъжност от НКПД: 3411-3001 Съдебен служител, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.                                 
  • Съдебните служители могат да заемат длъжности в съд, прокуратура, следствие, в канторите на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители и други.

 


Дата на откриване: 13.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари