Обществени консултации

Проект за приемане на нова Наредба за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност” предложения и сигнали

Анализът на натрупаната досега практика по разглеждането на постъпилите в ДАНС предложения и сигнали показа, че е необходимо актуализиране и оптимизиране на действащата в момента правна уредба, включително във връзка с преминаването на дейността на Агенцията по линия „Корупция” към новосъздадения антикорупционен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

През последните години значително нарасна броят на постъпващите в Агенцията предложения и сигнали, особено на тези, подадени по електронен път. Това обстоятелство доведе до необходимост от оптимизация на дейността по анализа и работата на органите на ДАНС по такива материали. Налага се и детайлизиране на някои текстове от сега действащата Наредба, свързани с разглеждането на постъпилите предложения и сигнали, както и приемане на нови текстове, регламентиращи кои материали ще се приемат за анонимни, сроковете за препращане по компетентност и за разглеждане, както и прецизиране на възможностите за тяхното удължаване.     

С оглед оптимизиране на реда за разглеждане на постъпилите в ДАНС предложения и сигнали, както и за преодоляване на установените в практиката слабости при разглеждането им, беше изготвен проект на изцяло нова наредба по чл. 6а, ал. 2 от ЗДАНС.

В проекта на новата наредба е регламентиран начинът на подаване в Агенцията на предложенията и сигналите, редът за регистрирането и разглеждането им, както кои предложения и сигнали са анонимни, и кои се препращат на компетентните органи. Създаден е особен ред за работа по предложения и сигнали, постъпили от висши държавни органи, от парламентарни комисии и народни представители, от представители или органи на други държави или служби, или по такива, съдържащи сведения от първостепенно значение за националната сигурност на Република България. Въвеждат се и правила за разглеждане на предложения и сигнали, написани на език, различен от българския, както и за такива, маркирани с гриф за сигурност. Регламентирано е и движението на предложенията и сигналите, които са постъпили в териториалните структурни звена на ДАНС.

Така изготвеният проект на наредба е насочен към усъвършенстване на режима за разглеждане, препращане, проверка и решаване на предложенията и сигналите, с оглед постигане на по-голяма ефективност в дейността на органите на Агенцията по защита на националната сигурност на Република България, правата и свободите на гражданите й.


Дата на откриване: 15.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари