Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

На основание чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност министърът на финансите издава наредба, с която се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
 
Предложеното допълнение на § 59, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Наредба Н-18/2006 г. определя десетдневен срок за въвеждане на дистанционна връзка с НАП на фискалните устройства (ФУ) от лица, които са нарушили разпоредбите на наредбата. Мярката за по-ранното въвеждане на устройства за дистанционна връзка с НАП е обвързана със съставяне на акт за нарушение. Очаква се тя да има превантивен характер, насочен към спазване на нормативните изисквания. Спрямо констатирано некоректните задължени лица се ограничава възможността за извършване на нарушения на наредбата, респективно на укриване на обороти от стопанската им дейност.
 
С проекта на наредбата се предлагат следните допълнителни изменения от техническо естество:
 
            - уеднаквяване на стандарта на текстовия файл, с който фирмите вносители/производители на фискални устройства (ФУ) подават данни към НАП за разчетените фискални памети, съответно данните за фискалните памети, които не са могли да разчетат;
 
            -   уеднаквяване на стандарта на текстовия файл, с който сервизните организации подават данни към НАП за издаваните от тях свидетелства за регистрация на ФУ, както и
данните при прекратяване на сервизното обслужване на ФУ.  


Дата на откриване: 15.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари