Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

В съответствие с изискванията на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) на 30 ноември 2015 г. министърът на образованието и науката е приел държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 1 и от 08.12.2015 г. е в сила Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка.

Предложения за допълнения и изменения в Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка и причини, които налагат приемането им:

1.1. Правят се промени в член 12, член 13, член 14 и член 15, които се отнасят за съдържанието, изготвянето и утвърждаването на годишното тематично разпределение. 

Промените ще намалят административната тежест и ще подпомогнат процеса на изготвянето и утвърждаването на годишното тематично разпределение. 

1.2. Създава нов член 17, отнасящ се до годишното тематично разпределение за придобиване на разширена или на допълнителната подготовка.

Създаването на този член уеднаквява изискванията за създаване на годишните разпределения за различните видове подготовка.

1.3. В Приложение № 20 към чл. 6, ал. 1, т. 20 накрая се правят допълнения,  свързани както със специфичните цели на обучението по физическо възпитание и спорт във втори гимназиален етап, така и с областите на компетентност, очаквани резултати и връзка с ключовите компетентности при обучението по физическо възпитание и спорт във втори гимназиален етап.

1.4. В преходните и заключителните разпоредби се предвижда изменение на  член 10 и ал. 1, 2 и 3 на член 11 от Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (обн. ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.), които се отнасят до годишното тематично разпределение.

Изменението на тези членове уеднаквява изискванията за създаване на годишните разпределения за различните видове подготовка.


Дата на откриване: 15.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари