Обществени консултации

Проект на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са създаване на възможност и осигуряване на обучение на учениците по актуални и глобални въпроси на съвременното общество, свързани с електронното управление и медийната грамотност, корупцията, дискриминацията и неравноправието. Подобряване на качеството на знанията и уменията на децата и учениците, свързани с обучението и възпитанието по безопасността на движението по пътищата.

            Целите, които се преследват с измененията на Наредбата, са:

  • регламентиране провеждането на часа на класа и на педагогическите ситуации по тематичните области, като се изяснява къде е определен техният брой и разпределението им по възрастови групи и класове. Допълненията в приложение № 5 конкретизират минималния годишен брой на часовете в часа на класа и педагогическите ситуации за всяка от възрастовите групи и за всеки от класовете с цел да се гарантира постигането на поставените в Наредбата цели.

            Очакваните резултати от предлаганите промени са:

  • запознаване с принципите и целите на електронното управление и възможността да участват на практика в прилагането му за лични и за обществени цели;
  • разбиране правата на човека като рамка, която може да служи за борба с несправедливостите, корупцията, дискриминацията и неравноправието;
  • познаване принципите за разделението на властите и за върховенството на закона;
  • актуализиране на учебното съдържание по БДП за децата в детските градини;
  • създаване на нови учебни програми по БДП за учениците от VIII до X клас;
  • създаване на интегрирано модулно обучение за учениците от XI и XII клас.


Дата на откриване: 15.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари