Обществени консултации

ЗИД на Закона за администрацията

С предлаганите изменения и допълнения в Закона за администрацията се цели създаването на обща уредба относно консултативните съвети, която включва:
1. Единно основание за създаването и ясно дефиниране на консултативните съвети като административни структури, създадени от Министерския съвет:
• Съгласно действащия Закон за администрацията административни структури от вида на консултативните съвети се създават както от Министерския съвет на основание чл. 21 или чл. 53, така и от министрите, председателите на държавните агенции и изпълнителните директори на изпълнителните агенции съответно по чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8. С оглед на въвеждането с чл. 21, ал. 1 на единно основание за тяхното създаване от Министерския съвет законопроектът предвижда отмяна на чл. 53 и съответни изменения и допълнения на чл.  45, 47 и 54.
• Съгласно новата редакция на чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията съветите са „постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена област или по особено важни въпроси от обществена значимост”.
• Съгласно предвидените промени в чл. 45, 47 и 54 от Закона за администрацията министрите, председателите на държавните агенции и изпълнителните директори на изпълнителните агенции ще могат да създават консултативни звена само с експертен характер за решаване на проблеми от специалната им компетентност.
2. Основните положения относно структурния състав на консултативните съвети. Основните положения относно структурния състав на консултативните съвети са очертани чрез новата редакция на чл. 21, ал. 2 – 5. Предвидено е, че:
• Съветите се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и включват еднолични органи, техни заместници, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт;
• В съветите могат да се привличат за участие както представители на други държавни органи и органи на местното самоуправление, така и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответния съвет;
• С оглед на по-широкото участие на представители на неправителствени организации е уредена възможността съветите да формират наред с основния състав и разширен състав, включващ наблюдатели без право на глас.
3. Основните положения относно работата на консултативните съвети. Основните положения относно работата на консултативните съвети са очертани в новия чл. 22. Съгласно неговите разпоредби:
• Съветите организират и осъществяват определените им задачи въз основа на приета от тях годишна работна програма;
• Съветите представят ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет;
• Съветите могат да бъдат експертно подпомагани чрез създадени от тях работни групи;
• Председателят, членовете и наблюдателите не получават възнаграждение за участието си в съвета.
4. Основанията за приемане на подзаконова уредба, създадени с чл. 22а, а именно:
• Урежда се видът на акта, с който се създават, преобразуват и се закриват съветите – постановление на Министерския съвет, като се изисква създаването на всеки съвет да е въз основа на мотивирано предложение. Предвижда се в постановлението за създаване на съответния съвет да се определят неговите задачи и структурен състав, както и администрацията, осигуряваща финансовото, експертното и техническото му подпомагане.
• Предвижда се организацията на дейността, както и редът за конституиране да се уредят общо за всички съвети по чл. 21, ал. 1 с правилник, приет от Министерския съвет. Този правилник ще се прилага за всеки съвет, доколкото друго не е предвидено в постановлението за създаването му. Предвижда се също така приложимостта на съдържащите се в правилника правила и по отношение на съвети, създадени със специален закон или по реда на чл. 45, чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8 от Закона за администрацията, доколкото това е предвидено в техния устройствен акт.
5. Преходни разпоредби, осигуряващи привеждането на заварените консултативни съвети в съответствие с новата законова уредба:
• Задължение за Министерския съвет да приведе вече приетите от него актове за създаване на съвети в съответствие с новата законова уредба.
• Задължение за съответните министри, председатели на държавни агенции и изпълнителни директори на изпълнителни агенции да закрият създадените от тях съвети, с изключение на тези, които функционират като експертни консултативни звена.

С предлаганите изменения в Закона за държавния служител се цели разширяване обхвата на делегацията по чл. 6, ал. 2 чрез предоставяне възможност на главния секретар да се възлагат и правомощията по назначаването, преместването по чл.81б, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания по чл.90, ал.1, т. 3, 4 и 5. Главният секретар ще може да упражнява всички правомощия по служебното правоотношение с държавните служители в администрацията, след като той е лицето, което я ръководи и носи отговорността за нейната работа. Същевременно органите на държавна власт, чиито основни функции са свързани с разработването на политики ще могат да се съсредоточат в изпълнението на тази си дейност. Като резултат ще намалеят административните им задължения, свързани със служебните правоотношения със служителите от подпомагащата ги администрация. Съответно със същата разпоредба се създава и правната възможност за главните секретари да упражняват отделни права по служебното правоотношение, но в обема, в който те са им делегирани в писмена заповед, издадена от органа на държавна власт. Т.е. по негова преценка, органът на държавна власт може да възложи само отделни права или генерално да прехвърли всички свои права по служебното правоотношение на главния секретар. Делегацията не засяга служители, за които в закон е предвидена специална уредба на служебните правоотношения.
По отношение на служителите в териториалните звена или териториалните поделения, създадени с нормативен акт, органът може да овласти с правата по служебното правоотношение главния секретар или да делегира на ръководителите им отделни правомощия по служебното правоотношение, с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарното наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 – „уволнение”.
Действащата разпоредба на чл.12 регламентира изпитателния срок само при преназначаване и при постъпване в друга администрация. Остава неуреден случаят при прекратяване на служебното правоотношение и последващо назначаване в същата администрация. С предложеното изменение се урежда и тази хипотеза.
Изменението на чл. 29 и въвеждането на задължение за държавния служител да декларира получените от него през предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, е свързано с прозрачността при изпълнение на служебните задължения и превенцията срещу корупция сред служителите в държавната администрация. Органът по назначаване ще разполага с информация за полагания труд от подчинените му служители извън възложените им задължения по служебното правоотношение както и за получените в резултат на този труд възнаграждения.
Промяната в чл. 56 ще допринесе за своевременното ползване на полагаемия платен годишен отпуск и ще способства за избягване натрупването на отпуски.
С предложението за изменение на чл. 74, ал. 3 се урежда  хипотезата на повишаване в длъжност чрез нормален конкурентен подбор, която не бе обхваната при изменението на разпоредбата през 2008 г.
С изменението на чл.107а от Кодекса на труда се предлага въвеждане на задължително деклариране и от работещите по трудово правоотношение в държавната администрация на доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, аналогично на предложеното изменение в чл. 29 от Закона за държавния служител.
Предложени са и изменения  в Закона за администрацията, които са в пряка връзка с измененията в Закона за държавния служител, както и някои уточняващи текстове.


Дата на откриване: 22.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари