Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Промени се предвиждат в:

1. Разпоредбата на чл. 4, като предложените изменения и допълнения са идентични с текстовете на мярката в одобрената ПРСР 2014-2020 г.;

2. Чл. 4, ал. 4, с която се определят изисквания към размера на двора, в който се отглеждат животните, се правят препратки към разпоредби от приложимото национално законодателство, а именно към Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, като съответно се отменя приложение № 1 към чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 2017 г.;

3. Задължението на земеделския стопанин да води дневник при извеждане на животните на дневна паша, което е част от ПРСР 2014-2020 г., е включено в разпоредбите на чл. 4, ал. 7. По този начин, в съответствие и със становище на дирекция „Животновъдство” на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), предложеният текст въвежда разграничаване на движението на животните към и от постоянния животновъдния обект, когато животните нощуват в него, за което земеделският стопанин води дневник, от свободното пашуване в животновъден обект–пасище, при което задължително се издава ветеринарномедицинско свидетелство. В цитираното становище се посочва, че  такова свидетелство не следва да се издава при дневната паша, когато животните нощуват в постоянния обект;

4. Чл. 10 от Наредба № 4 от 2017 г., като се изменят разпоредби, така че да бъдат идентични с приложимите текстове на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020 г. Тези разпоредби са обхванати и от приложимото национално законодателство. Съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност всички животновъдни обекти подлежат на регистрация.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

 Email:

 mhadzhiyska@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 20.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари