Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. бр.

Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, ред за извършване на проверка за установяване на нередности и докладване на нередности”, Раздел II „Проверка за установяване на нередност или липса на нередност” от Наредбата. Необходимостта от промяна на Наредбата е продиктувана от направен анализ от страна на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Предмет на проучването са били сигнали за нередности и наложени финансови корекции по общински проекти, финансирани по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСПФ), както и по двустранни трансгранични проекти. Целта на нормативната промяна в Наредбата е да се намали 3-месечният срок по чл. 10, ал. 3 от нея, с което да се създадат гаранции, че няма да се забави темпът на изпълнението на проектите, финансирани по ЕСПФ, като проверките по сигнали за нередности ще приключват със съответната бързина. Срокът по чл. 10, ал. 3 от Наредбата се редуцира от 3 месеца на 45 дни.


Дата на откриване: 22.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари