Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата

Проектът на наредба е разработен след анализ на сформираната със Заповед № РД-02-14-359 от 19.04.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството междуведомствена работна група във връзка с т. 3 от писмо с изх. № 1426/17/23.03.2018 г. на Главния прокурор на Република България за преглед на изискванията към пешеходните пътеки с предложения за санкции при нарушаване на посочените изисквания. Установена е необходимост от разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (НИД на Наредба № 1 от 2001 г.) с оглед въвеждане на задължение стопанинът/управляващият пътя да извършва проверка и анализ на необходимостта от актуализация на генералните планове за организация на движението, респективно на проектите за организация на движението през периоди не по-големи от 5 години  с оглед обезпечаване на пътната безопасност.

С проекта на НИД на Наредба № 1 от 2001 г. се цели подобряване на процеса на актуализация на генералните планове за организация на движението и на проектите за организация на движението.

С приемането на проекта на НИД на Наредба № 1 от 2001 г. се очаква подобряване на организацията на движението по пътищата, като на стопанина на пътя или на управляващия пътя освен досега съществуващата възможност за актуализация на генералните планове за организация на движението и на проектите за организация на движението се вменява задължението да проверява обстоятелствата, налагащи промяна на генералните планове, респективно на проектите максимум на 5 години в случай, че някое от обстоятелствата не е възникнало междувременно.


Дата на откриване: 22.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари