Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Проектът на наредба е разработен след анализ на сформираната със Заповед № РД-02-14-359 от 19.04.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството междуведомствена работна група във връзка с т. 3 от писмо с изх. № 1426/17/23.03.2018 г. на Главния прокурор на Република България за преглед на изискванията към пешеходните пътеки с предложения за санкции при нарушаване на посочените изисквания.

Извършен е анализ на достъпните данни, свързани с проблемите на безопасността на движението по пътищата, пътнотранспортните произшествия и жертвите им по възраст, по поведение и участие в движението, по място и по време на настъпване на произшествията, в т.ч. и за настъпването на произшествия през тъмната част на денонощието. Установена е необходимост от разработване на проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (НИ на Наредба № 18 от 2001 г.) с оглед осъвременяване на изискванията по отношение на светлотехническите характеристики на светлоотразяващата повърхност на пътните знаци.

Проектът на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.).

С проекта на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. се цели повишаване на видимостта при сигнализиране на пешеходните пътеки чрез завишени изисквания към светлотехническите характеристики на светлоотразяващата повърхност на пътните знаци, използвани за тяхното сигнализиране.

С приемането на проекта на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. се очаква повишаване на безопасността на движението чрез предприети технически мерки за подобряване на видимостта при сигнализирането на пешеходните пътеки.


Дата на откриване: 22.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари