Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“

Проектът на държавен образователен стандарт (ДОС) е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Здравеопазване и спорт“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионалното образование и обучение.

Определеният с настоящата наредба ДОС за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ регламентира:

- изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация;

- изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“;

- описанието на професията;

- единиците резултати от ученето;

- изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция;

- изискванията към обучаващите в институцията за професионално образование и обучение.

Единиците резултати от ученето са структурирани в обща, отраслова и специфична професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на всички обучаеми възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Въз основа на определения с настоящата наредба ДОС за придобиването на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, т. 3 и т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типовите учебни планове за учениците, учебните планове за обучение на лица, навършили 16 години и учебните програми за обучението по специалността „Асистент на лекар по дентална медицина“.


Дата на откриване: 27.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари