Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.

С проекта на постановление се предлагат промени в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп. бр. 15 и 74 от 2010 г. и бр. 54 от 2011 г.) и в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

І. Предлаганите изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са в следните насоки:

1. Засилва се административният капацитет на дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността”, като целта е укрепване на звеното за координация на обществените поръчки, които се провеждат в министерството, както и административно укрепване на звеното, на което е поверена отговорността за имотите и вещите, собственост на министерството.

2. Изпълнява се изискването на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г., обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г., изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., изм., бр. 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., изм. и доп., бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 71 от 2008 г., доп., бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 18 от 2009 г., доп., бр. 34 от 2009 г., изм., бр. 83 от 2009 г., доп., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 58 от 2010 г., доп., бр. 74 от 2010 г. изм. и доп., бр. 47 от 2011 г.), съгласно което дирекция в специализираната администрация не може да бъде по-малко от 11 щатни бройки – чл. 12, ал. 1, т. 6, б. „а” от наредбата, в сила от 1 януари 2012 г. В тази връзка, се използват измененията и допълненията в устройствения правилник, за да се приведе в изпълнение и това изискване.

Наред с това,обединяването на основните функции на дирекция „Безопасност, технически надзор, безопасни и здравословни условия на труд” с основните функции на дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество” се прави и с цел по-ефективно осъществяване на функциите. Занапред тези функции ще се изпълняват от една дирекция, като наред с посоченото, при изпълнението на функциите по безопасността и техническия надзор ще могат да се включат вече и служители от досегашната дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество”.

3. Функциите, свързани с участието в работата на Националния съвет по условия на труд и в работни групи към него при обсъждането и приемането на нормативни актове и организацията на работа на отрасловия и подотрасловите съвети за тристранно сътрудничество в министерството по въпросите на социалната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и дейностите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, се възлагат на дирекция „Човешки ресурси”.

4. Проектът предвижда и разпределянето на функциите на дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия” в две отделни дирекции. Функционалното разделяне е с цел постигане на ясно определяне на отговорностите в две отделни дирекции, като всяка от тях, включително и техните ръководители се концентрират върху точно определени задачи. Извършено е балансирано разделяне на бройките между двете дирекции, като има общо увеличаване с 1 (една) щатна бройка за дейността по концесиите.Към момента Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява контрол върху 8 сключени и влезли в сила концесионни договори. Предстои да се сключат още два концесионни договора, които ще влязат в сила не по-късно от три месеца. Министерството провежда три открити процедури за предоставяне на концесия на летища за обществено ползване и подготвителни действия за 13 обекта от които – летище София, 3 железопътни гари и 9 пристанищни терминала. Качественото и ефективно изпълнение на функциите на министерството по предоставяне на концесии и контрол по изпълнението на сключените договори изискват обособяване на дейността в самостоятелна дирекция и увеличаване на щатните бройки и числеността на дирекцията, изпълняваща тези функции.

Предложените с проекта на постановление изменения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са в рамките на утвърдената численост на министерството. Не се предвиждат допълнителни щатни бройки. В тази връзка, предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не се прилага финансова обосновка.

 ІІ. Проектът на постановление предвижда промени и в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”. С изменението на чл. 52 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 61 от 2010 г.) е предвидено изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” да издава разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав. Това правомощие на изпълнителния директор не е включено в устройствения правилник на агенцията.
 
За да се осигури ефективното изпълнение на новото правомощие, произтичащо от разпоредбите на Закона за водите се предлага да се обединят и синхронизират дейностите, изпълнявани от дирекция „Хидротехническа и проекти” и дирекция „Хидрология и хидрометеорология” в една дирекция „Хидрология и хидрометеорология”. Това ще доведе до по-добро комплектоване на работните екипи, осъществяващи подготовката за издаване на разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, до по-висока оперативност и повишаване на качеството на дейността. Предлаганите промени не изискват финансови ресурси и допълнителни щатни бройки.
 
Предлага се и допълване на контролните функции, осъществявани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по отношение на дейността на агенцията като в текста на чл. 2, ал. 2 от правилника се добавя и дирекция „Звено за вътрешен одит”.
 
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка.
 
Проектът на постановление не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет е съгласуван със всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

 


Дата на откриване: 26.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари