Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Действащата редакция на разпоредбите и приложенията на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел следва да бъдат съобразени с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат - Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за данък върху добавената стойност, ДОПК, Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и Закона за мерките срещу изпирането на пари.


Дата на откриване: 30.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари