Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 23 октомври 2017 г.

Изменението на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е обосновано със задължението на Изпълнителната агенция, в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (УО на ОП НОИР), съгласно европейските регламенти в областта на управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове за създаване на организация на дейностите, която да гарантира разделението на функциите по програмиране, оценка, договаряне, мониторинг, верификация и плащания към бенефициентите, вкл. и по отношение на ролята на Управляващия орган, като бенефициент на приоритетна ос „Техническа помощ“ при изпълнението на програмата.

С изменението на Устройствения правилник числеността на персонала в изпълнителната агенция се увеличава с 9 щатни бройки на сътрудници по управление на европейски програми и проекти. Те ще подпомагат дейността на Управляващия орган при управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

С приемането на предложения акт ще се осигури дългосрочно доизграждане на административния капацитет на Управляващия орган (УО) предвид спецификата на управление на проектите по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и предвид одитни констатации на Европейската комисия във връзка с необходимостта от изграждане на качествен административен капацитет в дългосрочен план от всеки управляващ орган по съответната оперативна програма.  


Дата на откриване: 31.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари