Обществени консултации

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2011 година

 

Във връзка с извършените компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общини с държавния бюджет за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2011 година, както и на основата на представената в изпълнение на чл. 8 от Закона за общинските бюджети и БЮ № 4/ 29.04.2011 година от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) информация за броя на местата в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в местата за социални услуги, предоставяни в общността, предлагаме:
1. Промяна в натуралните показатели на делегираните от държавата дейности за социалните услуги, определени по единни разходни стандарти. Те са съобразени с целите на фискалната политика на правителството и с основните принципи при съставянето на бюджета.
2. С цел гарантиране на осигуреността с бюджетни средства, в проекта на решение се предлага промяна на средствата за отделните дейности за социалните услуги на основата на разчетните натурални показатели, която е в рамките на общия размер на средствата за финансиране на Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” съгласно Решение № 265 на Министерския съвет от 2011 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 година.
С предлаганата промяна се постига по-ефективно преразпределение на местата между отделните институции по общини и максимална използваемост на капицитета от места в институциите. Броят на местата в институциите се увеличава с 437 спрямо утвърдения брой с РМС № 265 от 29 април 2011 година и достига 31 874 места. С промяната в натуралните показатели се постига увеличение на броя на услугите, предоставяни в общността с над 8%, съответно намаление на местата в социалните институции, което е положителна стъпка в посока деинституционализация и увеличаване местата за социални услуги в общността.
Разходният таван за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” достига 160 141,9 хил.лева, при 160 154,7 хил. лева съгласно РМС № 265 от 29 април 2011 година.
Във връзка с информация, от страна на МТСП, свързани с протичащата деинституционализация и осигуряване на устойчивост на развитието на специализираните институции и социални услуги в общността по програми на Европейския съюз предлагаме и следното допълнение в проекта на решение:
„Средствата за финансиране на нови социални услуги, които функционират по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и приключват проектните дейности в рамките на 2011 година, ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на бюджета през 2012 година чрез компенсирани промени между отделни социални услуги по предложение на министъра на труда и социалната политика.”
Предложеният проект на Решение на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и в тази връзка не се налага да бъде изготвена финансова обосновка. Средствата предвидени за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са в рамките на средствата съгласно Решение № 265 на Министерския съвет от 29 април 2011 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 година.


Дата на откриване: 1.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари