Обществени консултации

Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници“

Проектът на Инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, според която министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на Агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство. 
С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентиран достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници“, като същият се извършва при спазване на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за митниците, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни, както и на подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
С проекта на Инструкция се предоставя достъп за справочна дейност в автоматизираната информационна система на Агенция „Митници“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ чрез „Системата за предоставяне на информация за управленски цели от митнически и акцизни документи“ с изключение на данъчна и осигурителна  информация по смисъла на Глава девета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност“ до автоматизираната информационна система на Агенция „Митници“ се предоставя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, при спазване принципа „необходимост да се знае" по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 4.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари