Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.

Отпада изискването за присъствието на длъжностно лице от държавното горско или държавното ловно стопанство при индивидуален лов на дива свиня в ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини. Изменението е поради спешната необходимост от редуциране броя на дивите свине в страната, с цел превенция на заболяването африканска чума по свинете.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

 Email:

 gergana@iag.bg

 


Дата на откриване: 5.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 септември 2018 г. 15:59:04 ч.
СЛРД ПЛЕВЕН

Предлагаме следното изменение в чл. 58, ал.4 от ППЗЛОД

В чл. 58. (4) Изречение второ „Ловуването се извършва в присъствието на придружител от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство“ се заличава.

Мотив: Ролята на хищниците за разпространението на АЧС в природата е неоспорима и доказана в редица европейски държави, където е разпространена чумата. Те разнасят части от труповете на заразените животни и по този начин заразяват голям периметър около центъра на огнището, като могат да изиграят ключова роля за по - бързото разпространение на заболяването. През последните години популациите на хищните видове продължават да се увеличават и сега тяхната численост е в пъти по-голяма от тази, която препоръчваловностопанската наука у нас.  Ясно е, че при сегашните регламенти на ловуване на хищните видове ловците неуспяват да контролират ефективно техния брой и щетите, които те нанасят. Затова според нас е изключително належащо да бъдат премахнати всички бюрократични спънки пречещи на нас ловците да изпълняваме задълженията вменени ни от ЗЛОД а именно да регулираме числеността на хищниците. Практиката показва, че през последните години ДЛС и ДГС нямат възможност да осигурят достатъчно придружители, което драстично намалява броя на излетите за групово ловуване на хищници. 

10 септември 2018 г. 17:35:21 ч.
Sokol 1911

ЛРД СОКОЛ 1911 Благоевград

Управителния съвет на ЛРД Сокол 1911 Благоевград подкрепя така предложения Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление на Министерския съвет № 151 от 13.06.2001 г.

Предлагаме следното изменение в чл. 58, ал.4 от ППЗЛОД

В чл. 58. (4) Изречение второ „Ловуването се извършва в присъствието на придружител от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство“ се заличава.

Мотив: Ролята на хищниците за разпространението на АЧС в природата е неоспорима и доказана в редица европейски държави, където е разпространена чумата. Те разнасят части от труповете на заразените животни и по този начин заразяват голям периметър около центъра на огнището, като могат да изиграят ключова роля за по - бързото разпространение на заболяването. През последните години популациите на хищните видове продължават да се увеличават и сега тяхната численост е в пъти по-голяма  от тази, която препоръчва ловностопанската наука у нас.  Ясно е, че при сегашните регламенти на ловуване на хищните видове ловците неуспяват да контролират ефективно техния брой и щетите, които те нанасят. Затова според нас е изключително належащо да бъдат премахнати всички бюрократични спънки пречещи на нас ловците да изпълняваме задълженията вменени ни от ЗЛОД а именно да регулираме числеността на хищниците. Практиката показва, че през последните години ДЛС и ДГС нямат възможност да осигурят достатъчно придружители, което драстично намалява броя на излетите за групово ловуване на хищници. 

 

11 септември 2018 г. 10:08:03 ч.
слрд-ловеч

Изменения и поправки в ППЗЛОД

Да отпадне задължителното условие, по време на индивидуален лов на дива свиня да присъства длъжностно лице от горското. 

Да отпадне задължителното присъствие на придружител от ДГС или ДЛС по време на групово ловуване на хищници.

11 септември 2018 г. 10:17:37 ч.
Stoyanov8626

СЛРД"СОКОЛ-ШУМЕН",гр.Шумен

СЛРД"СОКОЛ-ШУМЕН", гр.Шумен подкрепя така предложения Проект за Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗЛОД, приет с Постановление № 151/13.06.2001 г.

Предлагаме също така  проекта да бъде допълнен, със изменение в чл.58, ал.4 от ППЗЛОД, като в чл.58, ал.4 ППЗЛОД изречение второ "Ловуването се извършва в присъствието на придружител от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство" , се заличи.

Мотиви

Хищниците играят съществена роля за разпространение на АЧС в природата , като разнаяст заразени части от умрели животни на големи разстояния и по този начин заразяват големи територии около огнището на заболяването. Практиката през последните години показва, че ДГС и ДЛС нямат възможност да осигурят достатъчно придружители при провеждане на групов лов на хищници, което драстично намалява броя на проведените излети за групово ловуване на хищници, респективно и до невъзможност за ловните сдружения ефективно да контролират техния брой и до неизпълнение на плановете им за ползване. Този текст касаещ присъствието на придружител от ДГС или  ДЛС по време на групов лов на хищници, противоречи и на общия смисъл на ЗЛОД, доколкото ЗЛОД допуска по време на групов лов на останалите видове дивеч за които се предвижда групово ловуване, да се ловува и на хищници, без да е необходимо присъствието на придружител от ДЛС или ДГС. Текста също така е ограничителен, дискриминиращ и унизителен спрямо огромната членска маса от добросъвестни и дпазващи закона български ловци.Ограничителен по ред обективни причини една от които е невъзможността на ДГС и ДЛС да осигурят необходимия брой придружители в резултат на което се провалят планирани ловни излети залегнали в утвърдения план за ползване на и одобрен месечен график за ловуване. Дискриминиращ и унизителен поради факта, че самия текст предполага завишен контрол при този вид лов, за разлика от останалите видове групов лов, като скрития свисъл на разпоредбата е недопускане на "бракониерски" лов на друг вид дивеч, което автоматично и безусловно прави  заподозрени в бакониерство всички добросъвестни и спазващи ЗЛОД и ППЗЛОД български ловци

Председател на УС на СЛРД"Сокол- Шумен" - адв.Стоян Стоянов